علیە دستگیری و شکنجە و کشتار مردم شهرهای سردشت و ربط

روز ٢٧ دیماە امسال نیروهای رژیم اسلامی بە روستای«نستان» از توابع شهرستان سردشت در آذربایجان غربی بە قصد مصادرەء اموال و کالاهای کاسبکارن این روستا، یورش بردند و بە تعقیب و بازرسی خانەهای آنها پرداختند. اما غارتگران رژیم و مزدوران محلی با اعتراض و مقاومت قاطع مردم زحمتکش روستا روبرو شدند. در جریان زد و خوردی کە در میان افراد مسلح نیروی انتظامی و مردم روی داد، چند نفر از هر دو طرف زخمی شدند. آنروز بە این شکل نیروهای سرکوبگر و راهزن رژیم شکست خوردە روستا را ترک می گویند، بدون اینکە بتوانند بە هدفشان کە ضبط اموال مردم این روستا بود برسند. اما روز بعد در ایک اقدام تلافی جویانە، برق و آب و تلفن این روستا قطع و درمانگاە آنها را پلمپ می کنند. بر اساس اخبار رسیدە، با مقاومت و تلاشهای پیگیر مردم روستاهای نستان و سیسیر درمانگاە و آب و برق و گاز و تلفن اهالی روستا دوبارە بە جریان افتادەاند. اما مزدوران رژیم بە اشکال مختلف در تلاش هستند تا این روحیەء مقاومت طلبی و اتحاد مردم محلی را درهم بشکنند. بنا بە گزارشات دریافتی از مردم محل، دستگاهای ستمگر نیروی انتظامی تعدای از مردم روستای نستان با نامهای: ابوبکر محمدی، قادر خضرزاده، شیرزاد مام خضری، ابراهیم پوراحمدی، علی قاله یی، محمد حبیبی، ابراهیم حسین زاده و آکو نازی و همچنین ابراهیم پوراحمدی از اهالی روستای سیسیر را مشروط بە تحویل دادن افرادی کە در این درگیر نقش داشتەاند، بازداشت نمودەاند. دستگیری تعدادی از این افراد وارد چهارمین روز خود شدە است. رژیم تهدید کردە تا کسانی کە در این درگیری نقش اصلی را داشتەاند، بە دستگاهای امنیتی تحویل دادە نشوند، افراد نام بردە را آزاد نخواهند کرد. گزارشها حاکی از این است کە تعدادی از مردان و زنان روستای نستان از ترس بازداشت و مجازات دستگاهای جمهوری اسلامی هم اکنون متواری و آوارە هستند.

لازم بە ذکر است کە روز ٢ بهمن ١٣٩١ برابر با ٢٢ ـ ٠١ ـ ٢٠١٣ نیروی انتظامی فرد کاسبکار دیگری بە نام اسماعیل شریفی را در نزدیکی روستاهای نستان و سیسیر بە ضرب گلولە از پای در آوردەاند کە دارای یک مادر پیر و زن و فرزند می باشد. در عرض یک سال گذشتە این چندمین بار است کە مردم کاسبکار و زحمتکش این منطقە در عین کار و کوشش برای تامین کردن مایحتاج اولیە زندە ماندن خانوادهای خود از سوی نیروهای جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی بە قتل می رسند.

مردم زحمتکش و تحت ستم روستاهای نستان و سیسیر و بە ویژە بازداشت شدەها و خانوادهای آنها برای آزادی و تامین امنیت خود بە کمک و حمایت مردم آزادیخواە و مبارز ایران و کردستان نیازمند هستند. بازداشت این افراد همراە است با شکنجە و تهدیدهای مداوم کە بر اساس گزارشهای دریافتی، ابراهیم پوراحمدی یکی از شکنجە شدە است.

ما با اتحاد و همبستگی و تلاش پیگیر و همە جانبە می توانیم خیلی از حقوق و مطالبات عادلانە و اهداف مشترک اصولی خود را بە دست آوریم. درخواست و فراخوان ما بە شما سازمانها، رسانەها و انسانهای شریف، عدالت خواە و مبازر این است کە از هر راه و بە هر شکلی کە برایتان ممکن است بە این کارزار پشتیبانی از حقوق اولیە این انسانها بپیوندید و برای آزادیشان بکوشید!

جمعی از پشتبانان و حامیان مردم روستاهای سیسیر و نستان

٥ بهمن ١٣٩١