کوردستان “کابوس” رژیم اسلامی در ایران. حسن حاتمی

بە گفتە و نوشتەی بسیاری از رسانەهای داخل و خارج از ایران، بیش از دوهفتە است، رژیم اسلامی، ٧٥ نفر از فعالان، فرهنگی، مدنی، زیست محیطی، دانشجویی را در ١١ شهر شرق کوردستان، تهران و کرج دستگیر کردە و بیشتر آنان را بە مکانهای نامعلوم – بخوان تاریکخانەهای سازمان اطلاعات سپاە (ساس)- و زندانهای مخفی منتقل کردەاند.
این دستگیرهای دستجمعی در حالی رخ داد کە، در آذربایجان و کوردستان در آستانەی ٧٥ مین سالیاد، حکومت ملی آذربایجان بە رهبری زندەیاد جعفر پیشەوری در ٢١ آذر و دولت جمهوری کوردستان، بە ریاست جمهوری زندەیاد پیشوا قازی محمد در ٢ بهمن ماە بودند. اگر رژیم پهلوی دوم (محمد رضا شاە) آن حکومت‌های مردمی را برتایبدە بود و مذاکرات سال ١٣٢٥ (١٩٤٦) با چاشنی همزیستی مسالمت آمیز و برسمیت شناختن حقوق ملل غیرە فارس همراە میبود؛ در ایران کثیرالملە، سویس خاورمیانە میتوانست تأسیس شود و تاریخ جوردیگری در ایران رقم میخورد.
بعد از بە ثمر رسیدن انقلاب مردمان ایران، در بهمن ١٣٥٧(١٩٧٩)، رژیم جدید راە اسلام سیاسی را در پیش گرفت و دگر بار راە انکار حقوق ملیت‌های غیرە فارس و تبعیض و عدم آزادی و حقوق انسانی را در منطقەی فارس نشین را نیزانتخاب کرد. مطالبە و مقاومت در کوردستان مورد حملە را با استفادە از ارتش و بعدا سپاە پاسداران، بسیجیان، نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی سرکوب کردە و بە جای آزادی، حقوق ملی، امنیت و رفاە/ لشکرکشی، دستگیری جمعی، شکنجە، اعدام دستەجمعی، زندانهای طویل‌المدت و “ناخودی” بودن و تبعیض سیتیماتیک را در پیش گرفت.
چهل سال بعد از سپری شدن عمر پر از جنایت و خونریزی جمهوری اسلامی در ایران، کوردستان در تمام آن سالهای شوم و خشن، سنگر محکم و متعهد آزادی و حق خواهی بودە و هست، کە احزاب و سازمانهای سیاسی‌اش از یک سو و جامعە مدنی، فرهنگی و ادبی و جنبش رو بە گسترششان از سوی دیگر، کوردستان بە عامل بزرگترین پتانسیل تغییر در جهت سکولار- دموکرات و فدرالیسم قرار دادەاست. رویدادهای متعددی در این بستر بوجود آمدند، کە امنیتی کردن جامعە در بیشتر ابعاد آن، دستگیریهای مداوم، وجود شکنجە‌گاههای زیاد، گسترش زندانها، استمرار اعدامها و مفقودالاثرها، پخش وسیع وسازندەی انواع مواد مخدر مخصوصا در میان جوانها و صدور بە بیرون از مرزهای همجوار، عدم توسعەی اقتصادی بە بهانەی “امنیتی”، تنگنای معیشتی و… اهداف ضد انسانی رژیم و تحمیلی‌شان را نتوانستند تحقق بخشند.
در ١٧ شهریور ١٣٩٧ (٢٠١٨)، رژیم جمهوری ولایت مطلقەی فقیهی، جنایت بزرگی انجام داد. پلینوم حزب دموکرات کوردستان را موشک باران کرد. حدود ١٠٠ نفر از رهبران، کادرها، پیشمرگەها، بچەها، دختران و زنان شهید و مجروح شدند.
ابعاد همدردی، پشتیبانی، محکومیت، از دورن و بیرون کوردستان و در سطع جهان و سازمان ملل نیز، بینظیر بود. ولی آنچە، نقطە عطف تاریخ مبارزاتی آزادیخواهی ملت کورد در این برهە را رقم زد، بە روز و زندەتر کردن، اعتلای مبارزە و همرزمی بیرون ودرون و تولید حماسەی مدنی ٢١ شهریور ٩٧ اکثر مردم در شرق کوردستان بود. این اعتراض مدنی بە فراخوان مرکزهمکاری احزاب کوردستان ایران، انجام گرفت. این حرکت عظیم و مردمی پتانسیل مبارزاتی و ترس و خوف از سرکوبهای سیستماتیک رژیم را دچار آسیب فراوان نمود و جسارت بیشتری بە نارضایتی‌های خیابانی و مکانهای دیگر داد.
گسترش نارضایتهای ضد رژیم در دیماە ٩٧ و آبانماە ٩٨، با کشتار فردی و جمعی و دستگیری هزاران نفر، در ظاهرسرکوب شد. ولی نارضایتی‌ها پایان نیافتند و در اشکال گوناگون ادامە پیدا کردند. جنبش‌های اجتماعی هراز گاهی یکی از اقشار جوامع ایران، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، پرستاران، بازنشستگان، مالباختگان، ملیت‌ها و… سربر میاورند و این کاروان سر باز ایستادن ندارد و تا رسیدن بە مفصد آزادی و مردمان برابر حقوق در ایران، ادامە پیدا خواهد کرد.
ترس رژیم از همگانی و سراسری شدن اعتراضات، بیشتر از همە، کوردستان را چند جانبە، هدف قرار دادە است. مزدوران و اعوانش، سنگر قبر هنرمند برجستە همیشە جاوید، محمد ماملی را، سیاە رنگ می‌نمایند. شاعر توانای ملی، زندە یاد جلال ملکشاە را، زیر سؤال میبرند!؟ در صدا و سیمای نا مردمی، دروغ پراکنی “قیمت گوشت خلبان” را بە میان میکشند. در صورتی کە در جریان جنگ ویرانگر ایران و عراق، خلبان زخمی ایرانی، یداللە شریفی راد، در جنوب کوردستان، زیر سلطەی صدام، را مبارزان کورد، مداوا و از مرگ نجات دادند، کە فلیم سینمایی “عقابها” بر اساس آن داستان ساختە شد.
در مدت دستگیریهای گستردەی این اواخر مورد بحث، بی احترامی بە انسان زحمتکش کورد (چوپان) و لباس زیبای کوردی با پوشش “فرنجی”، بازهم در صدا و سیمای نفاق و چند چهرە، و پخش فلیم سرپا دروغ “توکل” و نقش ناجی، قاسم سلیمانی فرماندەی کشتە شدەی سپاە تروریستی قدس، در برابر داعش و حذف خون و فداکاریهای پیشمرگەهای کوردستان در جهت مخدوش نمودن، چهرەی موفق نسبی کوردها و زندگی کردن فدرالیسم جنوب کوردستان درعراق و…، همگی حکایت از آن دارند کە، کوردستان “کابوس” رژیم اسلامی در ایران است.
حسن حاتمی، ٢٨ ژانویەی ٢٠٢١.