گوشە نگاهی بە مراسم ٧ تیر امسال سردشت. سیروان حداد

مراسم ٢٨ امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت همچنانکە انتظار می‌رفت برگزار گردید و گذشت. فرماندار سردشت و ارگانهای نظامی از جملە سپاە پاسداران سردشت با در دست گرفتن سکان هدایت این مراسم در دو بخش گستردە با آرامش و سکوت معنادار خاصی ٧ تیر امسال را مدیریت کردە و بە گوشەای از تاریخ سپردند.
امسال نیز چند نفر از مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بە همراە استاندار آذربایجان غربی از حاضرین در این مراسم بودند و همچنین بنا بە دعوت فرمانداری سردشت چند تن از مسئولین اقلیم کردستان بە سردشت آمدە و در این مراسم شرکت داشتند.
مدعیون هر کدام با ابراز همدردی با بازماندگان و ادای احترام بە شهیدان همچون سالهای گذشتە وعدەهایی هم بە مردم دادە کە شاید التیام دردهای ٢٨ سالەی این مردم محروم باشد. و البتە پیام‌های از مسئولین عالی رتبە و مجلس اقلیم کردستان عراق کە همگی در سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت درج شدە یا وب سایت فرمانداری سردشت آنها را منعکس نمودەاند.
تفسیر رسمی و دولتی بیست و هشتمین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت این است کە بە شکل احسن و شایستە مراسمی درخور و شأن فاجعە ٧ تیر سردشت با وعدە رسیدگی بە مشکلات و آبادانی بیشتر این شهرستان برگزار گردید و با ضیافت شامی از طرف فرماندار محترم همە چیز بە خیر و خوشی و رضایت کامل شهروندان و مصیبت دیدگان بە اتمام رسید.
اما اگر کسی بخواهد تفسیر واقعی و دور از نگاە امنیتی و دولتی بە مراسم امسال سردشت داشتە باشد تنها کافی است نگاهی بە شبکەهای اجتماعی انداختە و یا خود در جریان اجرای مراسمات باشد. با توجە بە اینکە دست ما از داخل کشور کوتاە است و حضور فیزیکی در این مراسمات نداریم بە شبکەهای اجتماعی بسندە نمودەایم و امسال را اینگونە کە بود دریافتیم.
جمعی از جوانان پرشور و با احساس کە چند سالی است شکاف بین مردم و ٧ تیر را بە خوبی پر کردەاند امسال نیز خلاقانە مردم را بە حضور در مراسم خودشان فرا خواندند و جمع بسیاری از شهروندان هم با آنها همصدا گشتند. از جملە فعالیت آنان تهیە و برگزاری “نقاشی ویترینی” و کمپینی بە اسم “سردشت بە وقت تیر” بود کە در داخل و خارج از ایران با استقبال خوبی همراە گشت. و همچنین جمعی از شهروندان سردشت با ابتکار کاشت نهال‌هایی بە یاد و نام شهیدان شیمیایی سردشت و تلاش جوان سردشتی برای ثبت رکورد تک چرخ، صف خود را بە عنوان شهروندان سردشتی از برنامەهای تکراری و خستەکنندە دولت جدا کردە و با اجرای چنین برنامەهایی بە شکلی بهتر و شایستەتر ٧ تیر را گرامی داشتند. خارج از ایران در آنسوی مرزهای سردشت در حلبچە و قلعەدیزە از شهرهای کردستان عراق با اجرای برنامەهایی یاد و خاطرە شهیدان سردشت و بمباران شیمیایی این شهر را گرامی داشتە و همراهی و هم‌دلی خود را با مردم سردشت اعلام نمودند.
ولی متأسفانە همین همراهی زیبای مردم سردشت و جمع دیگری از شهروندان دیگر شهرهای همجوار از دید مسئولین و سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت تا بە امروز پنهان ماندە بە گونەای کە از درج و انعکاس اخبار مربوط بە این فعالیت‌های مردمی خودداری نمودە و تنها بە بازگویی و درج پیام‌های دولتی و تشکر و قدردانی از تمامی مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بسندە کردەاند.
در حالی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در پیام خود کە بە مناسبت ٢٨ امین سالگرد بمباران شیمیایی این شهر منتشر نمودە است از تمامی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر می‌نماید کە مسئولین و ارگان‌های دولتی از جملە مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بە هیچ عنوان آمادە همکاری با مردم سردشت و این انجمن نبودە و نیستند و تا بە امروز برای این مردم کاری نکردەاند کە شایستەی تقدیر و تشکر باشد بجز کارشکنی و پایمال کردن حق و حقوق قانونی مردم این شهرستان. دولتی کە مصوبە حمایت و شناسائی مصدومین شیمیایی را از دستور کار خود خارج کردە و نمایندگانی کە آمادە نیستند بە نمایشگاە عکس انجمن در مجلس شورای اسلامی رفتە و دفتر “شهر صلح” سردشت را امضاء نمایند، چە جای تقدیر و تشکر دارند؟
نباید از دیدگان مخفی بماند و بە فراموشی بسپاریم کە همراهان سردشت و خواهر خواندە سردشت یعنی مردم و شهر حلبچە برای ما از اولویت اول برخوردارند و آنها هستند کە باید در پیام انجمن مورد تقدیر و تشکر قرار میگرفتند و پیام آنها در صدر پیامها در وب‌سایت انجمن درج می‌شد، کە همیشە صادقانە انجمن را یاری نمودەاند ولی همین مسئولین بودند کە از ورود آنها بە ایران ممانعت کردە و آنها را زیر آفتاب سوزان تیرماە پشت سیم‌خاردارهای مرز کیلە نگە داشتە و آخر سر هم با کمال بی‌شرمی اجازە ورود بە آنها دادە نمی‌شود.
انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت بە عنوان اولین و تنها انجمن مردمی و غیر دولتی ایران کە در زمینە مصدومین شیمیایی فعالیت دارد در پیام خود باید نگاهی واقع‌بینانە و منطقی بە رویدادها داشتە باشد و خواستە و نیازهای راستین مردم را بازگو نماید. دیدگان مردم سردشت و جامعە مدنی بە این انجمن دوختە شدە و این وظیفە انجمن است کە در حد نام و نشان خود از حقوق آنان دفاع کردە و ترس از انحلال و بستە شدن انجمن مسیر فعالیت‌هایشان را بە بیراهە نکشاند.
بجاست کە انجمن در پیامی از همە مردم سردشت و جوانان یا انجمن‌های کە بە هر شکلی در این سالیاد فعالیت خودجوشی داشتە و یا آنانی از راە دور و نزدیک بە سردشت آمدە و در جمع شهروندان سردشتی یاد و خاطرە این روز را گرامی داشتەاند، و همچنین “انجمن قربانیان شیمیایی حلبچە” و “انجمن آبادانی پشدر” تشکر و قدردانی کردە و از سیاست‌های دوگانە مسئولین در قبال انجمن و مردم سردشت گلەمند بودە و اعتراض خود را نشان دادە و از همین حالا برای بازگرداندن حق برگزاری مراسم سالیاد ٧ تیر سال آیندە بە مردم، برنامەریزی کردە و از هیچ اقدامی برای احقاق این حق دریغ ننماید.
سیروان حداد