پیامی به مناسبت 70مین سالگرد بنیانگذاری حزب دمکرات کردستان (در ایران)

شاعر بلند پایه ایران، سعدی شیرازی گوید: “هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب بهتر زطاعتی که ز روی ریا کنیم” هفتاد سال مبارزان خلق باخلوص نیت کوشیدند وحتا جان خودرا در راه آزادی و دمکراسی دادند که آنها را برای ملت خویش به ار مغان بیاورند، اما فرصت طلبی و اطاعت از روی ریا نکردند. در طول این هفتاد سال راهی بس دشوار طی شده. درپای هر درختی از کوههای صعب العبور کردستان خون پیشمرگه ای ریخته شده است که درراه آزادی وبه چنگ آوردن دمکراسی بوده است. هفتاد سال راه سنگلاخ و پرپیچ و خم و مملو از پیروزیها و شکستها ونیز اشتباهات پیموده شده. یکی ازنوابغ تاریخ گفته است: “هرانسانی درراه مبارزه گام بر دارد، بدون شک اشتباه هم می کند”. نقل به معنی. بنابراین انسانهائیکه هیچ کاری نمی کنند بی خطا هستند. بدون تردید رهبران احزاب سیاسی نیز اشتباه کرده و می کنند، اما به قول سعدی ز روی ریا اطاعت نکرده اند و فرصت طلب هم نبوده اند. ماباید ازاشتباهات، تجربات تلخ ذخیره کنیم و روزمبادا آنهارا بکار گیریم. درهرصورت اشتباه سیاسی نباید تکرار شود. اگر اشتباهی تکرار شود، دیگر بندرت لایق بخشش است. درروند تاریخ بوده، بعضی از قهرمانان باشهامت، و باجان خودبهای سهل انگاری راپرداخته اند. اگر انسان واقعا خادم خلق است، بایستی از این تجربیات تلخ بدون سر زنش عبرت بگیرد. درست است کردها قلب پاک اند و بهمه چیز باور می کنند، اما نباید زود به دام دشمن گرفتار آیند.
هفتاد سال ازبنیانگذاری حزب دمکرات کردستان درایران، حزب، زنده یاد قاضی محمد، می گذرد. هفتاد سال پیش، روز خجسته 16 اوت 1945 میلادی حزبی، به رهبری رادمرد تاریخ کرد، پا به عرصه وجود گذاشت که اولین جمهوری یک ساله کردستان را خلق کرد. حزبی که برای اولین بار با برنامه 8 ماده ای خود و بکارگیری آن، در حکومت خود مختار کردستان، به جهانیان نشان داد که ملت کرد توانائی آن را دارد که قادر باشد خود را در منطقه اداره کند و باصلح و آرامش بادیگر ملتها، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد. دیکتاتورزده ها وناسیونالیستهای برتری طلب وحامیان خارجی و داخلی آنان، در طول هفتاد سال گذشته با در دست داشتن همه نوع امکانات رسانه ای، روزنامه، رادیو و تلویزیون، کوشیده و هنوز هم می کوشند نقش اساسی این حزب را در میان جامعه کرد و بویژه نسل جوان کم رنگ جلوه دهند، در حالی که این حزب ریشه در اعماق قلب فرد فرد مردمان ملت کرد که برای حقوق اولیه خود می رزمند، دوانده است. اگرزنده یاد قاضی محمد امروزحضورمی داشت، بدون شک می گفت: حزب، امروزه یکی ازاهداف وخواستهای دشمنان ملت کرد را برآورده کرده است و آن جدائی میان نیروهای مبارز خلق کرد از کنگره 13هم ببعد است. دوستان عزیز، ما باید با درد، اعتراف کنیم دشمنان ملتهای زیر دست می خواهند که مخالفینشان کوچک و کوچکتر شوند. یادآوری می کنم، کسی این جملات رامی نویسد، وابسته بهیچ سازمان و حزب سیاسی نیست و فقط نظر خودرا منعکس می کند. من بر عکس همه ی دشمنان ملت کرد با بیان این واقعیت، هیچ منافعی را درآن ندارم که از دست بدهم و هیچ انتظاری، جز آزادی ملت کرد، ندارم. این خواست من به تنهائی نیست، بلکه آرزوی اکثریت جامعه کرد است که رهبری حزب کما کان باید بکوشد، اتحاد مجدد دو شاخه را بوجود آورد و همه زیر یک پرچم مبارزه کنند. بدون تردید اتحاد دو شاخه حزب خود حامل دونکته مهم است: نکته اول، اتحاد، شکستی فاحش برای ناسیونالیستهای کور ودشمنان برتری طلب خواهد بود. نکته دوم، هواداران حزب شاد خواهند شد که بانیروی قوی و منسجم تری، به مبارزه علیه دشمن ادامه خواهند داد. من آرزودارم حزب خلاق جمهوری کردستان در ایران مجددا متحد شود و چشمان دشمنان را کور کند. نسل جوان که تبلیغات زهر آگین، مخرب و پیشداوری های دشمنان خودی و غیر خودی را شنیده است، باید بی طرفانه، با واقعیت احزاب سیاسی کرد، بیشتر و بیشتر آشنا شود.
جنگ دوم، و خانمان بر انداز، جهانی درسپتامبر 1939 با حمله به لهستان آغاز شد و در روز هشتم ماه مه 1945 میلادی حداقل دراروپا باشکست فاشیسم هیتلری و بامیلیونها ضایعه مالی و جانی خاتمه یافت. گویند دراین جنگ حدود70 میلیون انسان قربانی شدند. باوصف بی طرفی ایران در جنگ دوم جهانی، در سوم شهریور 1320 برا بر با 25 اوت 1941 از شمال و جنوب توسط ارتش شوروی و انگلیس اشغال شد. در این حالت قاضی محمد، عملا نقش رهبری و نماینده کردها را که بخشی از سرزمین آنان توسط هیچ کدام از نیروهای خارجی اشغال نشده بود، داشت. نام پرافتخار قاضی محمد، برای همه کردهای مردمی ومترقی، نامی فراموش نشدنی است. او واقعا در تاریخ کرد سکه زده است. نکته نسبتا مثبتی که این جنگ همراه خود آورد، ضعیف شدن همه دیکتاتوران بود که دروازه زندانها وبویژه دروازه زندانهای ایران گشوده شد و مبارزان راه آزادی و دمکراسی از زندانها آزاد شدند و از جمله زندانیان کرد. رضا شاه مجبور به استعفاء شد و از مملکت بیرونش بردند. ضعف دیکتاتوران، هموار شدن زمینه ای بود، برای آزادی های دمکراتیک. اما متأسفانه بدلیل حاکمیت صدها ساله مطلق گرایان و دیکتاتوران و درنتیجه جلو گیری ازدخالت مردم درامور سیاسی، همه ملیتهای ایران با کمبود نیروهای مبارز و آگاه روبرو بودند. جاه ومقام دوستی وفرصت طلبی درمیان قشر بالائی، حکومت می کرد. به ندرت یافت می شدند، انسانهای مردمی، مانند بنیان گذاراین حزب هفتاد ساله که قادر باشند، جنبش برحق مردمان ملتهارا رهبری کنند. با این وصف، حدود یک سال بعد ازاشغال ایران توسط نبروهای متفق، 22 نفر از فعالان کرد مهاباد، دورهم گرد آمدند و سازمان نیمه علنی و نیمه مخفی کومله ژیانه وی کرد درتاریخ 25 شهریور 1321 برا بر با 16 ماه سپتامبر 1942 میلادی حدود یک سال بعد ازامضاء آتلانتیک چارتا توسط آمریکا و انگلستان (14 اوت 1941) تشکیل شد.
چگونه حزب دمکرات کردستان در ایرن بوجود آمد؟
همانطور که در پیش اشاره شد، قاضی محمد ضمن اینکه شخصیت سر شناس و معتمد و انسان آگاه و مورد اعتماد اکثریت ملت کرد بود، عملانیز رهبری فرهنگی و اجتماعی این ملت را برعهده داشت واین نکته مورد تأیید رهبران کومله هم بود. تنهاچیزی که درباره این شخصیت استثنائی می توان گفت: امروز بعد از هفتاد سال گفته های این راد مرد بزرگ، بروز است و باید ازآن یادگرفت. درهمان آغاز اشغال ایران، قاضی محمد برای احقاق حقوق اولیه ملت خویش، نخست خواستهای کردهارا با فرماندهان انگلیس و آمریکا می خواست مطرح کند وبهمین دلیل تقاضای ملاقات کرد که افسران رابط تمایلی نشان ندادند وملاقات را غیر ممکن ساختند. هنگامی که شوروی ها این مسئله را جویا شدند از تقاضای قاضی محمد که کسب حقوق اولیه ملت کرد بود، استقبال کردند. بدین ترتیب در مناطق اشغال نشده زمینه ای برای فعالیت کردها فراهم شد و قاضی محمد به همکاری با کومله ژ. ک. نیزعملا تن داد. منتها چون نیروهای مخالف و مرکزیتگرایان و بویژه بخشی ازمتفقین کومله رامتهم به جدائی طلبی می کردند ومخالف سیاست کومله بودند، قاضی پیشنهاد کرد که حزب جدیدی تشکیل شود. در واقع دو ماده به برنامه 6 ماده ای کومله اضافه شد و حزب دمکرات کردستان را در ایران با برنامه هشت ماده ای تشکیل دادند. مردم کرد از سرا سر کردستان برای عضویت در آن به مهاباد هجوم آوردند. بطوری که اسناد به ما می گوید: از روز 16 اوت 1945 تأسیس حزب دمکرات کردستان تا روز 12 سپتامبر 1945 روز عزیمت قاضی محمد به باکو حدود 20 هزار عضو برای حزب دمکرات کردستان نام نویسی کردند. فراموش نکنیم که درآن زمان شهر مهاباد فقط 15 هزار نفر جمعیت داشت و بیشتر اعضای حزب از شهرهای دیگر کردستان بودند. سفسطه گران ودروغگویان ومأموران داخلی حتا ازسازمان سیا واینتلجنت سرویس پیشی گرفته ومدعی هستند که حزب ساخته دست خارجی ها بود وجمهوری کردستان فقط 50 کیلومتر مربع وسعت داشته است. آنچه راجع به جمهوری کردستان است، تاحدی درست است جمهوری کردستان تمام خاک کردستان ایران را دربر نمی گرفت. امادشمنان ملت کرد وبویژه تاریخ معاصر نویس باخجالتی تمام که خودرا تاریخ دان معاصر می داند، نمی گوید که تمام مناطق کرماشان و سنندج و حتا تا سقز زیر نقوذ ارتش امپراتوری انگلیس بوده است و بخش بزرگی از متفقین با سیستم مرکزیت زدائی شدیدا مخالف بودند و هنوز هم هستند. او و آنها خجالت می کشند که بگویند انگلیسیها با بمب باران شدید هوائی، مثلا خانواده های بارزانی قهرمان را به ایران فراری دادند. زیرا آنها در حضور بارزانیها مزاحمی در بوجود آوردن حکومت عراق دل بخواه انگلیسی هارا می دیدند. شرمتان باد برای سفسطه و دروغ پردازیتان. این را فقط آگاهی ازتاریخ واقعی همه چیز را رو خواهد کرد و من به آینده ای تابناک ایمان دارم.
چیزی که در سخنان زنده یاد بینیانگذار این حزب امروز هم اکتول (بروز) است، در وصیتنامه این رادمرد تاریخ کردمنعکس است که من بخشی ازآن را دراینجا می آورم: “بیایید به خاطر خدا از دشمنی همدیگر دست بردارید و متحد شوید و پشتیبان همدیگر باشید. و درمقابل دشمن ظالم ایستادگی کنید. خودتان را بیهوده به دشمن نفروشید. دشمن اینقدر شما را می خواهد تاکارش را بوسیله شما انجام دهد وهرگز به شما رحم نمی کند و درهرفرصت از شما صرف نظر نمی کند.
دشمنان ملت کرد زیادند و ظالمند قدرتمند و بی رحمند رمز پیروزی هر ملتی اتحاد و هم بستگی است. این پشتوانه تمام عیار ملت است. هرملتی که اتحاد وهمبستگی نداشته باشد همیشه زیر دست دشمن است شما ملت کرد چیزی از ملتهای دیگر و سرزمینهای دیگر کم ندارید بلکه ازمردانگی و غیرت و لیاقت ازملتهای دیگر که آزاد شده اند پیشرفته تر هستید. ملتهایی که از چنگال دشمن ظالمشان رستگار شده اند مانند شما هستند. اما آنهایی که خود را آزاد کرده اند در میان خود متحد بوده اند و اتحاد درمیان شان بوده است. شماهم مانند همه ملتهای روی زمین دیگر زیردست نباشید فقط بااتحاد وحسودی نکردن و خود فروشی نکردن به دشمنان ملت کرد رستگار می شوید.
در طول تاریخ با ملت کرد غرض و کینه ریشه داری داشته و دارد. نگاه کنید بزرگان ملت کرد از اسماعیل آقا شکاک گرفته تا جوهرآقای برادرش و حمزه آقای منگور چند و چندین مرد بزرگ دیگر را همه با فریب دادن ابتدا آرام نموده و مردم را از آنها جدا کرده و سپس خیلی نامردانه آنها را کشتند. همه اینها « بزرگان ملت کرد » را باقسم و قرآن فریب دادند.
راهنمایی ووصیتم این است که بگذارید بچه هایتان بخوانند زیراما ملت کردچیزی ازملتهای دیگر کم نداریم، مگر خواندن، بخوانید تا از کاروان ملتهای دیگر عقب نمانید. تنها خواندن اسلحه (علیه) دشمن است. مطمئن باشید وبدانید اگر اتحاد وهمبستگی وآگاهی علمی داشته باشید، خیلی خوب بردشمنانتان پیروز می شوید شماها نباید با کشتن من و برادر زاده هایم چشمتان بترسد هنوز خیلی افراد دیگر مانند ما در این راه باید از دست بروند تا به آرزو و مقصودمان برسید.
اتحاد و همبستگی را در میان خودتان حفظ کنید, اعمال ناشایست در مقابل یکدیگر انجام ندهید خصوصاٌ در مسئولیت و خدمت کردن. خواندن و نوشتن و سطح علمی خود را بالا ببرید تا کمتر فریب دشمن بخورید”. این نکاتی از وصیتنامه تاریخی زنده یاد قاضی محمد بود که امروز نیز درست است. تأکیدها از من است. هم میهنان عزیز، فراموش نکنیم که این نکات فوق هفتاد سال پیش در ایران نگاشته شده است.
هایدلبرگ، آلمان فدرال 5.8.2015 دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com