بازهم جوانان انتحاری و موعظه درباره وعده های بهشت و ترس از جهنم!

یکی از پدران فهمیده و دلسوز برای فرزندانش و فرزندان مملکت بطور کلی، بادلهره که نکند نامه به دست کسی دیگر برسد ومشکلی برایش ایجاد کنند، ازداخل مملکت نامه ای به آدرس من نوشته است و خواسته است که من آن مقاله شستشوی مفزی و انتحارجوانان را باردیگر منتشر کنم. این مرد بزرگوار مطلب سیاسی و یاتوهین آمیزی و حتا انتقادی از دستگاه مملکت نکرده بود، نمی دانم چرا می ترسید؟ بی شک نامه فقط به دست من رسد و هیچ ترس و واهمه ای نباید درمیان باشد. بعلاوه دنیای امروز دنیای الکترونیک و دجیتال است و باید دیکتاتورها ازآبرو ریزی و افشاگری وحشت داشته باشند نه مردمانی که فقط حق وحقوق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تعلیم و تربیت بجا و درست فرزندان خویش را می خواهند و می توانند هر مطلبی را بدون ترس مطرح کنند. بهر حال من مطلب را با انشاء دگری اما باهمان محتوای پیشین، منتشر می کنم برای آن عزیزان هم میهنی که مقاله قبلی را ندیده بودند. در هر صورت اکثر جوانان عزیز مملکت ما کم تجربه و بی مطالعه هستند و دقیق دیکتاتورهای گونا گون (مذهبی و غیر مذهبی) همین را می خواهند که مردم بی مطالعه باشند و نا آگاه بمانند. علاوه بر اینها سیستمهائی که بر جامعه حاکم بوده و هنوز هست دیکتاتوری محض با تعلیم و تربیت دیکتاتوری بوده و هستند.

جوانان مملکت، خوش باور وساده لوح اند و زود به چاه می افتند. هنگامی که پای منبر جنایتکاران و شارلاتانها می نشینند و با آب و تاب موعظه آنها را می شنوند که از احادیث پیامبر نقل قول هائی برای شان می آورند، که در بهشت، خداوند قصری برای شهیدان در راه خدا از زمرد و یاقوت مملو از حوری بهشتی ساخته است، قندتوی دل جوانان آب می شود. درایجا بهتر است عین جملات پیامبر را بیاورم. “از رسول خدا مروی است (روایت شده است) که: <آن غرفه ها از مروارید و یاقوت و زبر جد بنا شده و سقف آن از طلاست و هر غرفه هزار در دارد از طلا و بر هر دری موکلی است و در تفسیر و مساکن طیبه از رسول خدا — مروی است که فرمود: <قصری است در بهشت از لؤلؤ، در آن قصرهفتاد خانه از یاقوت سرخ و در هر خانه هفتاد حجره از زمرد سبز و در هر حجره هفتاد تخت است و برهر تختی هفتاد فرش ازهر رنگی است و بر هرفرشی حورالعینی می باشد و درهر حجره هفتاد خوان طعام است و در هر خوانی هفتاد قسم طعام است و در هرحجره ای هفتاد خادمه می باشد وخدای تعالی چنان قوه ای به مؤمن می دهد که از تمام آنها بهره می برد>”.
خوب، وعده های بهشتی و خرابی این دنیا، همه اعراب را و بویژه آدمهای عقده ای و از نظر عاطفه محروم آماده می کرد هرچه زودتردر راه خدا بمیرند. این که به درستی به این نوع آخوندها شارلاتان می گویم، محقم، زیرا دروغ به این بزرگی و آنهم به زبان پیامبر که “هر غرفه هزار در دارد”!! گفته می شود. اگر فرض کنیم هردری فقط یک متر عرض داشته باشد و فاصله هر درنیز حدود یک متر باشد، نه بیش، هر غرفه باید مربعی باشد 500 در 500 متر یعنی وسعت این غرفه 250000 متر مربع باشد!! پس تعجب نیست، اگر این جوانان پاکدل انتحاری، دروغ بزرگ این آخوندهای شارلاتان را زیر سئوال ببرند و تردید شان بیشتر شود. اگر چنین چیزی پیامبرگفته باشد، حتا خود او این مسئله را درست نگفته است. لذا اگر پیامبر به آن باور می داشت، هرگز به آن اندازه، در این دنیا برای خوش گذرانی هول نمی داد. یعنی هرزن زیبائی درکنار زنهای خدمتکار (کافر و غیر کافر) مال پیامبر بود. همه باید بدانند دردوره پیامبر خوشگذرانی فقط درداشتن زن زیاد وزیبا بود که بنا به نوشته های معتبر از قبیل قرآن مجید، کتب تاریخی و احادیث پیامبر و امامان، او 9 تا زن عقدی داشت و 14 زن صیغه ای و تعدادی نیز کلفت که اجازه هم خوابگی با همه آنها را داشت، در اختیارش بودند. در برخی از منابع آمده است که خدمتکاران پیامیر جزئی از زنان صیغه ای و محرمین او بوده اند.
مسئله برای من روشن است که اکثر جوانان انتحاری نه فقط این مطلب را، بلکه بیشترین مطالب را نمی خوانند و حتا کتب مقدسی که به آن باور دارند، نمی خوانند، فقط آن را می بوسند. من این را می نویسم برای آن دسته از والدین عزیزی که فرزندان کم تجربه شان را خوب می شناسند و می دانندکه خیلی خام هستند. این را می نویسم برای آن خوانندگان بامسئولیت و اهل مطالعه ای که در محیط و اطراف خود چنین جوانان خوش باوری را دارند و می شناسند و بر آنان می توانند تأثیری مثبت بگذارند. من این مطلب رابرای آن کسانی می نویسم که واقع بین باشند، نه پندار باف. نهایتا من این مطلب را برای برای آن دسته از انسانها می نویسم که از خود خواهی دوری می جویند و علاقمند به زندگی سالم وصلح آمیز اجتماعی هستند و در راه ارشاد جوانان پاکدل گام برمی دارند.
طبیعتا اجرای این نکات صبر وحوصله و وقت زیاد می طلبد و انسان های اهل مطالعه، برای این کار که وظیفه است، باید مایه بگذارند. بهرحال این جوانان ازاین دنیا زده شده وشیفته آن ”دنیا باحوریان بهشتی و کاخهای رؤیائی” می شوند وبهمین سادگی خود و صدها نفر بی گناه را می کشند. در صورتیکه این انتحاریون باید بدانند، اگر فقط یک نفر بیگناه در میان آن افراد کشته شده باشد، هر گز آنها به ”بهشت”، اگر وجود داشته باشد، نمی روند و از آن حوریان قول داده شده محروم می مانند. بعلاوه خود این آخوندها به آن چیزی که موعظه می کنند، اصلا باور ندارند و این را فقط برای جوانان
پاک دل می گویند و بلوف می کنند.
در مورد کاخهای بهشتی از قول پیامبر که به آنها استناد شده با نقل از بحارالنوار 8/150-149، در صفحات 184 و 185آورده شده است. اکنون این جوانان پاک دل انتحاری نیز به دروغ این آخوندهای شارلاتان باور می کنند. بدون اغراق، 95 در صد به خاطر حوریان بهشتی و لذات دایم، این انتحار را انجام می دهند. پنج درصد دیگر یا واقعا دیوانه اند و یا احساساتی و عقده ای بوده و هستند. یک نمونه دیگر از نقل قولهائی که از کتب مقدس ترجمه شده، در اینجا می آورم.
“خدا شما را داخل می کند در بوستانهاییکه از زیر عمارات آن جاری می شود جویها و مسکن های پاکیزه دربوستانهایی که برای شماهمیشگی است، این سعادت ورستگاری بزرگی است. بهشتیان را غرفه های است که ازبالای آن غرفه هایی بنا گردیده شده است، از زیرآن جوی های روان جاری است”. از این نوع تعریف ها در کتب دینی فراوان داریم. دراین جا یک ویدئو که ازصدای آمریکا پخش شده است، برای آن جوانان عزیز می آورم که خود بیاندیشند، چگونه 1400 سال است وبویژه اززمان به قدرت رسیدن صفویها در ایران حدود هفتصد سال پیش که مذهب شیعه را حاکم کرده اند، سر مردمان ملتهای ایران کلاه می گذاشته اند و می گذارند، آنها نظیر همین آخوندهای شارلاتان بودند. تقاضا دارم خودتان این ویدئو را ببینید. بدون شک توجیه گران همه اینها را رد می کنند و می گویند: “این ساخته و پرداخته کشور های غربی است”. در حالیکه یک آخوند زنده و درتلویزیون مملکت این دروغهای شاخدار را بیان می کند. آنها اما با وصف اینکه قدرت دارند و می توانند جلو این آخوندهای دروغگو را بگیرند، تاکنون هیچ کدام ازاین بیانات را محکوم نکرده و یاکوششی دررد آنها بعمل نیامده است. فقط اگر کسی پرسش کرده، درپاسخ، آنرا بظاهر نفی کرده اند، اما نوشتاری علنی، تاکنون چیزی ارائه داده نشده است یامن ندیده ام.
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/546881085489385/
جالب اینجاست، هرآخوندی چه شیعه و چه سنی ببیند طرح چنین داستانی آبرو ریزی برای اسلام است، گفته وافسانه بیان شده آخوند قبلی را رد می کند. اماحتی الامکان نمی تواند قرآن مجید را تغییر دهد. بنابراین من از انتحاریون می پرسم تابحال شنیده اید فرزند یک آیت الله، برای مثال مانند فرزندان مرحوم واعظ طبسی ها و نظیر آنها دست به انتحار زده باشند؟ یا حتا آمادگی خود را برای انتحار اعلام کرده باشند؟! نه بهیچ وجه، آنها فکر می کنند و این گونه می اندیشند که انتحار فقط برای آدمهای خوش باور و ساده لوح است که زود به دام پدران آنها گرفتار می آیند. مفتیها و نیز آیت الله ها می کوشند، اگر برای آنها مقدور باشد احادیث پیامبر و امامان و حتا قرآن را به گونه ای تغییر دهند. در واقع این کار را تا حد امکان کرده و می کنند. در اینجا مذهب شیعه و سنی مهم نیست، بلکه وعده و وعید های بهشت که هم مفتی ها و هم آیت الله ها به دروغ موعظه می کنند، مطرح است. این ها عوام فریبی در برنامه کارشان است، بهمین دلیل از راحت طلبی و مقام روحانی خود دفاع می کنند. بهرصورت درپیش، انتحاریون در میان جوانان شیعه فراوان بوده، اکنون در میان جوانان سنی مذهب فراوانتر شده و این امکانات را کشورهای پول دار و نفت خیز، مانند، ایران و عربستان سعودی وقطر وغیره دراختیار می گذارند که انتحاریون محروم بیشتر به انتحار تشویق شوند که هم خدمتی به خانواده فقیرخود کرده باشند وهم حوریان بهشتی را درانتظار نگذارند. تقاضا دارم والدین، فرزندان شستشوی مغزی داده شده این مطالب را برای آنهابخوانند وتوضیحات لازم را برای فرزندان بدهند، چون اطمینان دارم اغلب یا اکثر این جوانان پاک دل حوصله ندارند و یا نمی خواهند، بخوانندو بپرسند.. دلیل برای این ادعا این است، آنها به محض شنیدن گفتاری ازکتب مقدس، بدون مطالعه و از روی شکم آن راتوهین می دانند که این گفته خود پیامبر باشد وادعا می کنند که پیامبر اسلام چنین چیزی نگفته است. احتمالا درست بگویند که خود پیامبر این مسئله را نگفته، اما بنام ایشان گفته اند. بفرض این که، اگرگفته بودند و خودپیامبر به آن باور می داشتند، چیز دگری می شد و آن گونه که در پیش اشاره شد، هرگز او به آن اندازه، در این جهان برای خوش گذرانی هول نمی داد. چون پر مسلم بود او و همه اصحاب او، از اولین کسانی بودند که به بهشت موهومی، می رفتند و طبیعتا “حوریان بهشتی” درانتظارشان می بودند وقادر می شدند با حوریان تا ابد همخوابگی کنند! پس این وعده هاهمه بی مورد بوده است. البته بطوریکه گفته شد، پیامبر در مجموع 23 زن داشت که بعد ازفوت خدیجه اولین زن ثروتمند پیامبر بودند. زیرا پیامبر درزمان حیات خدیجه زن دگری را گویا ازترس او اختیار نکرد. بطوریکه معلوم بود، نمی توانست ازثروت سرشار چشم پوشی کند و خدیجه با شخصیت از او دل خور شود. بعلاوه بعضی از این، جمعا 23 زن که داشت، تعدادی کلفت بودند از جمله ریحانه و ماریه غبطیه که پیامبر مجاز بود با همه آن ها هم خوابگی کند. لایق ذکر است بنابه گفته علی دشتی ریحانه نخواست مسلمان شود واصلا نمی خواست زن رسمی پیامبر گردد. پس امروزه نجس بودن خانم کمال آبادی یک بهائی و دیدارشه با فائزه رفسنجانی یک تئاتر است، چون خود پیامبر با یک دختر کافر که اصلا اسلام نیاورد مانند ریحانه هم خوابه شده! یعنی بدنشان باهم تماس کرفته، آیا آن نجس نبوده؟! پیامبر برای هم خوابگی با یکی از کلفت ها در نوبت حفصه دختر عمر ابن خطاب، در غیاب یک ساعته زن اش، طاقت نیاورده است. نمونه آن، سوره التحریم در قرآن مجید است و ویدئو آن در زیر آورده می شود که توسط یک ملای شیعه تفسیر شده است. متمنی است ویدئو را اگر تا کنون ملاحظه نکرده اید و باز شد، نگاه کنید و ببینید باچه آب و تابی از“شاهکارهای” خود پیامبر در قرآن مجید تعریف شده است. گویاخدا هیچ کاردگری نداشته است و فقط آیاتی برای همخوابگی پیامبر در غیاب یک ساعته زن عقدی اش با خدمتکار خود، بعنوان وحی خدا بیاورد.

ویدئو پیامبر و نوبت حفصه و در خانه او هم بستری با ماریه
در میان اعراب آن زمان پیامبر خوشگذرانترین عرب بود. زیرا زیباترین و جوان ترین دختران و زنان اسیر جنگی، مانند جویره دختر 19 ساله حارث یهودی که دریکی ازغزوات اسیر شده بود و سهم یکی از جنگجویان عرب بود، توسط پیامبر خریداری گردید و از زمره زنان پیامبر شد. از زنان فوق العاده زیبا و جوان پیامبر عایشه دختر ابوبکر که حدود 44 سال ازپیامبر کوچکتر بود، جویره 19 ساله، زینب که از پیش زن پسر خوانده پیامبر بود و ریحانه و ماریه بودند. جالب اینجاست که جز ازماریه یک پسر آنهم در سن 2 سالگی فوت کرد از هیچکدام از این زنان زیبا بچه ای نداشت.
می گویم خوشگذرانی فقط درداشتن زن زیادبوده به این دلیل که مشروب خوردن و دیگر سرگرمیها از قبیل موسیقی و تئاتر و غیره در اسلام حرام اند. فقط لذت زندگی را در خوردن مال مفت کافران و زن زیاد بوده و برای جمع آوری هواداران اسلام نیز وعده های پوچ بهشت و ترساندن از آتش جهنم بوده اند، بطوری که همه اصحاب پیامبر چندین زن درحرم داشته اند و حتا درقرآن مجید برای آدمهای عادی 4 زن حلال بحساب می آمده است. سوره النساء آیه 3 . درواقع ازعوامل گسترش اسلام یکی این وعده های دروغ و عوام فریبانه حوریان بهشتی و در صحرای خشک، گرم و بی سبزه عربستان وعده بوستان، سبزه و جوی آب روان دادن و غیره و دیگری حلال دانستن مال و زن و دختر کافران و دیگر غنایم جنگی بودند. در پایان این مطلب کوتاه باید بگویم که ادیان بخشی از فرهنگ اجدادی ما است وباید جوانب مثبت آن را برای جامعه حفظ کرد. برای رد یاقبول هرآئینی، باید بادقت کتب مورد پرستش آن دین را مطالعه کرد و بحرف هیچ مفتی وآیت اللهی گوش نداد. زیرا این“روحانیون” بنابه منافع خود عمل می کنند. چیزی که باید گفته شود، در این “کتب مقدس” آمده است. آن کسانی که به اسلام روی می آورند، اتوماتیک بر برده داری و قبول این که زنان نصف مردان حق دارند و حد و سنگسار و غیره صحه می گذارند. بهمین دلیل تقاضا دارم قبل از قبول یارد هرآئینی حتما کتب مقدس آن آئین را بخوانید.
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com