آیا داعش از نظر نظامی و ثروت، قدرتمندتر است یاکشور لیبی غذافی بود؟

اخیرا “تم اندرسون” آمریکائی، نویسنده کتاب “جنگ پلید درسوریه” منتشر نشده که بزودی منتشر می شود، یک لیست ازحامیان گروه تروریستی داعش نشرداده که آمریکا یکی از پشتیبانان داعش است. به قول خانم هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه دور اول اوبامای دمکرات و کاندیدای شکست خورده، ریاست جمهوری آمریکا که باصراحت گفته بود:“ما القاعده وداعش ودیگرگروههای افراطی و تروریستی رادرست کردیم واکنون بجنگ آنها می رویم”، نقل به معنی. بله، آمریکا می خواهد خاور میانه ناآرام باشد، چون منافع خودرا درنا آرامی منطقه می بیند و داعش را بوجود می آورد و دست به هر کار دیگری می زند. بنا براین صحیح است که در این لیست قرار دارد. درباره سیاست مخرب خارجی آمریکا، در اینترنت می خوانیم:“به گفته مسئولان عراقی، آمریکا به داعش بطور مستقیم از طریق هوایی سلاح میرساند”. من دراین گفته نباید تردید کنم. زیرا ترکیه یکی ازحامیان داعش و از هم پیمانان آمریکا و عضو اتحادیه نظامی ناتو است واین مسئله محرز شده که رژیم اسلامی ترکیه پشتیبان داعش است. شما خواننده عزیز تا آخرش رابخوانید. دلیل دیگری برای حمایت آمریکا ازاین داعش آنست که کارخانه های اسلحه سازی آمریکا، سلاحهای مرگبار تولید می کنند و هزاران کار گر آمریکائی را مشغول به کارکرده اند. بدین وسیله ازطرفی برارتش بیکاران فایق آمده اند و ازطرف دیگر تولیدات آن از قاچاق مواد مخدر برای مردمانی که دیکتاتوری برآنها حاکم است بدتر خواهد بود. البته برای آمریکا قتل عام هزاران بیگناه و ویرانی میهن میلیون ها خانواده های غیرنظامی زیاد مهم نیستند! بهرحال کشور های حامی داعش؛ عبارت اند از: عربستان، ترکیه، قطر، اسرائیل، انگلیس، فرانسه وآمریکا. اینها همه زیرنام جنگ باسوریه انجام می گرفته و می گیرد. درست است که برای بخشی ازمدافعان حقوق بشر زیاد مهم نبوده و نیست که هزاران نفر بیگناه کشته شوند و یا خانه و مال خودرا برای مشتی افراطی جنایتکار، مانند داعش بجای بگذارند. من در یک مقاله خیلی وقت پیش نوشتم که ترکیه، عربستان سعودی وآمریکا به داعش کمک می رسانند. امروزه آن ادعا ثابت شده است. اما کمترین فکرش رامی کردم که اسرائیل، قطر و غیره درجنایت داعش وجنگ سوریه سهیم باشند. بعدها بخاطرآوردم که برای اسرائیل تئوری مائوتسه دون؛“دشمن دشمن من دوست من است”، اجرا شده و اسرائیل برای ضعف سوریه بخاطر بلندی های گولان، دست بهر کاری می زند!

معمولا نیروهای آزادیخواه و دمکرات جهان بایستی ازحقوق انسانی درهرجائی دفاع کنند ومبلغ این آزادی و برابری بی قید وشرط باشند. وظایف اخلاقی دمکراتها ایجاب می کند که جهان را بایک نگاه ببینند نه با دونگاه. این را باید تمام جهان بدانند که داعشیان ابتدائی ترین حقوق انسانی را رعایت نمی کنند واین کاملا بی انصافی است که جان انسان هابا باور دیگری، فدای سودجوئی و مسایل اقتصادی شود. امامتأسفانه این نوشته و مبارزه انسان های مترقی، مردمی و برابری خواه کمتر به اذهان عمومی می رسد. داعش این پول و امکان عربستان و قطر را دارد که بدستور صریح اسلام هرغیر مسلمانی را کافر بداند و آنهارا بی گناه و بنا به آیات قرآن مجید، برای مثال سوره البقره، آیه 191 به قتل برساند. دراینجا داعشیان هرغیر مسلمانی راکافر می دانند وبعداز یک مهلت کوتاه دادن برای اسلام آوردن، سر می برند. یک نکته مهم، شخصیت های مبارز و برابری خواه، بویژه در میان اپوزیسیون، باید بدانندکه داعشیان نمایندگان اسلام راستین اند. و اسلام رفرم ناپذیراست. جهان مسیحیت و ادیان دیگر مجموعا معتقد اند که درهمه مذاهب و فرهنگ ها، افراطی گرائی وجود دارد و از جمله داعش در اسلام از آنها است که دگم برخورد می کند، همانگونه که درکتب مقدس آمده است. در اینجا، جهان متمدن مرتکب یک اشتباه بزرگ می شود که “لا تغییر” بودن اسلام را نمی خواهد ببیند. یعنی آنطوری که سیاست مداران اروپائی و آمریکائی فکرمی کنند که باید دین اسلام رفرم پذیر باشد که ابدا نیست. اشتباه این سیاست مداران در همینجا است که مشاور بی طرف و عالم به دین اسلام ندارند. متأسفانه توجیه گران و سودجویان دور آن ها را احاطه کرده اند. اگر اکثر انسان ها، باعلاقه کتب مقدس را، دقیق مورد مطالعه قراردهند، افکارداعشی شانسی برای ماندن ندارد. یک نکته دیگر، این خصلت اکثر ادیان است، اگر بقدرت دست یابند، خشن ترین دیکتاتوران در سطح جهان خواهند شد. نمونه آن درهمین کشوراسلام زده مااست. تاریخ ایران دیکتاتوران فراوانی داشته است، امابه ندرت، بخشونت جمهوری اسلامی بوده اند. درخاورمیانه، جنایت و بی منطقی داعش اسلامی بمراتب بدتر ازملاهای ایران است. البته اگرما تاریخ راورق بزنیم، خواهیم دید، برای مثال، مسیحیت درقرون 15 و 16 وحتا 17 میلادی همانگونه عمل می کرد که امروزه داعش می کند و درسرزمین ملازده ما نیزاین چنین انجام می گیرد. منتها خوشبختانه اکثریت مردمان اروپائی شیفته آزادی و دمکراسی و با مطالعه زیاد، کاردینال ها راکه تا آن زمان حاکم هم بودند، یعنی پادشاهان و امراء را نیزمانند موم دردست داشتند وکمترین کار بدون اجازه کلیسا انجام می گرفت، بطورمنطقی وبا ادب مجبور به رفرم دردین کردند و آنهارا به کلیساها فرستادند. از جمله قوانین مذهبی غیر قابل اجراء بودن دردین، برای مثال باکرگی دختران وپسران تاسن ازدواج و دیگر قوانین به مراتب ارتجاعی تر درباره زنان وجریان فروش قطعه زمینهای بهشت به پولداران باورمندتا اوایل قرن 16 میلادی وزنده، زنده سوزاندن زنان باموی سرخ بعنوان جادوگر و کشاندن گالیله بدادگاه کلیسا بجرم دخالت درنظم خداوند و غیره. نا گفته نماند، آنچه که دانشمند و ستاره شناس ایتالیائی، گالیله گفته بود، درست است، امروزیک بچه 12 ساله می داندکه خورشید ثابت است و دگرسیارات ازجمله کره زمین با نظم فیزیکی خاصی بدور آن می چرخند. این نکات درمدت طولانی حدود 350 سال منتفی گردید. یعنی من امیدوارم 350 سال طول نکشد که آثار داعش درسراسر جهان نابود گردد و این طرزتفکر ارتجاعی به زباله دان تاریخ سپرده شود. برای من روشن است، دنیای دجیتال و پیش رفت سریع جهان این اجازه رانمی دهدکه حتا صدسال هم برای نابودی افکار داعشی، طول بکشد. داعش فعلا درحال سقوط است و افکار داعشی که همان اسلام “صلح طلب” و یا جنگ افروز باشد. با این پیش رفت سریع علم و دانش در جهان، انسان تصور نمی کند که این شیوه باور زیاد دوام بیاورد.
در واقع، اگر دقیق به عمق مسایل بنگریم، این رعایت نکردن حقوق انسانی ازجانب داعش نیست، بلکه مسئله اقتصاد و سودجوئی جهان سرمایه داری است. مسئله فروش سلاحهای مرگباراست. مسئله رعایت نکردن آزادی و دمکراسی وحقوق بشر که سودجویان با ساز و سرنا به آن می دمند، در“جهان سوم” است. وگرنه همان طور که 29 کشور اروپائی و آمریکائی برای ازمیان برداشتن رژیم معمرغذافی درلیبی بسیج شدند، همانطورهم برای ازمیان برداشتن قرون وسطائی ترین وجنایتکار ترین گروه تروریست وقاتل، ازداعشیان که انسانهای اسیر جنگی را درقفس های آهنین زنده، زنده می سوزانند یاسر می برند، بسیج می شدند. بهرحال دراین باره سودبیشتری ازفروش سلاحهای مرگبار بدست نمی آید! در واقع معمر غذافی نمی خواست کشور اش و مواد نفتی را مانند کویت و عربستان سعودی و نظیر آنها، مفت در اختیار سرمایه داران بگذارد. این مفهوم حقوق انسانی نزد امپریالیستهای جهانخوار است که معمر غذافی را یکشبه و فوری ازمیان بردارند، اما داعش را مانند شمشیر دومکلاس برسر نامطیعان نگهدارند. آنهائی که نمی خواهند کشورشان دربست در اختیار سودجویان قراردهند. نا مطیعان سرنوشتی مانند معمرغذافی لیبی خواهند داشت. او باکشورهای سرمایه داری رابطه “خوبی” نداشت، گرچه خود سرمایه دار بود، تمام اروپا و آمریکا برای ازمیان بر داشتن حکومت، تقریبا مردمی اش (در مقایسه با دیگر کشورهای عربی) که آدم “گوش بفرمانی”، مانند حکومت های دیگر کشورهای عربی دیکتاتور زده نبود، بسیج شدند، تا اورا با آن وضع فجیع که ملاحظه شد از بین ببرند و از لیبی کشوری ویران و آنارشیست بسازند که ساختند و آن را با وضع اسفبار اقتصادی مردمان اش رها کنند و کردند.
امروز ملاحظه می شود که چه برسر لیبی آمده است! بهرحال دولت آمریکا این وضع را درلیبی می خواست. همان طور که اشاره شد، باصطلاح هوشداری باشد برای دگرنا مطیعان. آخر لیبی بهترین نفت جهان را دارا است. برای نمونه، معمر غذافی رهبرآن کشور، حاضر نبود قراردادهای اسارتبار باآمریکائیان ببندد وبدین وسیله امپریالیستهای یانکی ازذخائر زیرزمینی لیبی کم بهره بودند. غذافی و خانواده اش، گر چه بطوری که می خوانیم میلیونها دولار دربانکهای سویس ذخیره داشتند، اما به مردم فقیر درمقایسه بادیگر کشورهای عربی، نیز می رسید. دراین روزهای بحرانی که درخاورمیانه خونریزی است، دراخبار جهان شنیده می شود که داعش درحال سقوط است ونیروهای عراقی که چندسال پیش یواشکی موصل راکه دومین شهرعراق بود و فقط 75 کیلومتر یاکمتر بااربیل مقرحریم کردستان فاصله دارد، بجای گذاشتند و به دستور مرکز شبانه فرار کردند و زرادخانه نظامی عراق به غنیمت اسلامی داعش در آمد. دراینجا پیشمرگان کرد با ابتدائی ترین سلاح عرصه را بر داعشیان تنگ کرده بودند. آمریکا که با حریم کردستان روابط حسنه دارد و در عین حال نمی خواهد کردستان مستقل از عراق را ببیند، در پنهان با داعش هم معامله اسلحه می کند و داعش را به عنوان همان شمشیر دومکلاس برسرکردهای عراق نگهداشته است، زیرا قلبا مخالف استقلال کردستان است. دلایل آن را مفصل در مقاله پیشین گفته ام. هدف اصلی آمریکا، برای سر پا نگهداشتن داعشیان، همان شمشیر دومکلاس برسر کردهای عراق است. با زهم تکرار می کنم، آن طور که گفته شد، من در مقالات دیگر دراین باره مفصل ترتوضیح داده ام. لذا دیگر لزومی ندارد که مطلب دوباره نوشته شود. اگرکسی مطالب قبلی رانخوانده است، برایم بنویسند با کمال میل ارسال می کنم. رهبران داعش اسلام زده افراطی، می دانندکه نهایتا باید سقوط کنند وشهرموصل را ترک گویند و پا به فراربگذارند. اما قبل ازرفتن بجهنم خودشان، دست بهر جنایتی که تصورش را نمی توان کرد، می زنند و به قتل عام ادامه می دهند وجوانان شستشوی مغزی داده شده راکهنه دهان توپ کرده و با وعده سر خرمن و حوریان بهشتی به جبهه نا برابر می فرستند. بطوریکه در اخبار شنیده شد، فقط شب گذشته دهها جوان داعشی کشته شده اند ونا آگاهی این جوانان کشته شده باعث تأسف است.
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com