نیازهای اساسی یک انسان . عمران نیک دوست 

هر انسانی نیازمند خوراک و پوشاک و مسکن و یکسری نیازهاست ، هر انسانی نیازمند حق حیات و زندگی است ، هر انسانی دارای حق تفکر و زیستن برروی کرە خاکی است بە همین مثابە هر انسانی حق دارد عقیدە و باورها و ارزشهای زندگیش را انتخاب نماید چون انسان موجودی است دارای اختیار.
حق اختیار باعث این گردیدە کە انسان بتواند در هستی تصرف و دخالت نماید ما حصل اختیار در انسان ؛ باعث بوجود آمدن هر آنچە امروزە در هستی است (از اعمال و رفتار انسانهاو … ) و می بینیم گردیدە است.
حق اختیار و عشق : یکی را بسمت بودا ، و یکی را بسمت یهوە و یکی را بسمت خالق هستی (خدا ) ، یکی را بسمت چوب و سنگ و یکی را بسمت بی خالقی و یکی را بسمت خورشید و ماە پرستی و … رساندە است.
حق اختیار و عشق: باعث احترام ذاتی انسان گردیدە و باعث جدایی انسان از موجودات دیگر (دراین وجهە) نە از همە ابعاد گردیدە است.
حق اختیار این حق را بە انسان دادە است کە در کدامین مسیر و جهت قدم بگزارد و تمامی جهانیان برای این حق احترام گذاشتە و بهمین منظور در قانون حقوق بشر و تمامی ادیان الهی و … بعنوان حق مسلم و طبیعی انسان در نظر گرفتە شدە است اما درحکومت ایران هر روز یکی را بصرف انتخاب باور و یکی را بصرف انتخاب گروە سیاسی و یکی را بصرف انتخاب و ابراز عقیدە و نظر و یکی را بصرف انسان دوستی و دوست داشتن طبیعت و یکی را بصرف خدمت بە مردم دستگیر و زندانی و شکنجە و آزار و اذیت و اعدام و تبعید میکند و حکومت ایران برای هیچ نوع تفکر و باور و اندیشە ای احترام قائل نبودە و نیست.
حکومت ایران : مسیحیان و یهودیان و زردتشتیان و مسلمان و غیر مسلمان و دوستداران و فعالین محیط زیست و افراد دارای اندیشە سیاسی و ملی و …. را هر روز بصرف انتخاب عقیدە و باور و اندیشە و خدمت بە مردم دستگیر و زندانی و شکنجە مینماید.
بعنوان یک کورد و مسلمان: حق احترام در آزادی اندیشە و بیان و داشتن هر نوع عقیدە و پیروی افراد از گروههای سیاسی و اجتماعی را برای هر انسانی مغتنم شمردە و برایم قابل احترام بودە و است و از نظر بندە هیچ انسانی نباید بصرف داشتن عقیدە و باور بە ارزشهای انسانی و تفکر و اندیشە دینی و غیر دینی و تبعیت از افکار و گروههای سیاسی دستگیر و زندانی و شکنجە و تبعید و اعدام گردد.
با سپاس و احترام
عمران نیک دوست
12.05.20