کوردستان بزرگ : عمران نیک دوست

کوردستان بزرگ : سرزمین تنوع فرهنگی و گویش ها و معادن و منابع و عشق و صفا
کوردستان : سرزمین کوردهای هر چهار پارچە جدا شدە است کە حالا درکشورهای عراق و سوریە و ایران و ترکیە واقع گردیدە است.
کوردستان دارای منابع و معادن سرشار نفت و گاز و اورانیوم و مس و طلا و زیر خاکی و … و هوای چهار فصل است.
آیا ما ایرانی ، عراقی ، سوریە ای یا ترکیەای هستیم و یا اهل کوردستان و کوردستانی هستیم!
دوستان : کوردستان کجاست و تاریخ و سرمنشا حکومت کوردی بە چە سالها و دورە ای برمیگردد ؟
سرزمین کوردها در قدیم چە نام داشت و نام حکومت و سرزمینشان چە بودە است؟
سرزمین کوردها آیا مثل الان تحت حکومت های دیگر بودە یا مستقل ؟
براستی شما میتوانید بە من و ما نسل جوان کمک بفرمائید کە چرا کوردستان بزرگ را تکە تکە و چهار پارچە نمودند؟؟
براستی نقطە قوت و اشتراک و ضعف و متضاد ما در هر چهار پارچە باکور و باشور و روژهلات و روژآوا چیستند؟ لطفا فعالین اکادمیک و نخبە های سیاسی و تاریخ و جامعە شناسی ما را راهنمایی بفرمایند.
چطور و چگونە میتوان سرزمین کوردستان را آزاد ؛ و ملتمان همچو همە ملت های جهان از حقوق اولیە انسانی و طبیعی و خدادایش بهرە مند نمود و گردند ؟
حال ؛ اگر روزی بخواهیم دولت کوردی و کوردستان بزرگ را بنا نهیم این احزاب و گروە های کوردی چطور و چگونە با هم تعامل میکنند؟
وظیفە تک تک ما کوردهای هرچهار پارچە از کوردستان بە نسبت خاک و فرهنگ و آداب و رسوم و منابع و ادیان الهی و … و همدیگر چیست؟
با احترام و سپاس
عمران نیک دوست
02.05.2020