اطلاعیە مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە

اطلاعیە مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە
مردم مبارز، کنشگران سیاسی و دوستان!
در یک ھفتە اخیر شاھد بودیم کە در فضای مجازی و شبکەھای اجتماعی، بطور نامسئولانە و بە عمد شایعاتی دایر بر نشستھای رھبران مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران با جریانات خاص اپوزیسیون دامن زدە میشود.
ما ضمن رد ھمە این شایعات و محکوم نمودن این روشھای غیر سیاسی و غیر اخلاقی در فضای سیاسی کردستان، اعلام میداریم: مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران از ھیچ ارتباط و دیالوگی با اپوزیسیون برانداز جمھوری اسلامی ابایی ندارد. برعکس ما روشن میگوئیم کە خواھان دیالوگ و ھمگرایی با همە اپوزیسیون ایرانی در راستای ایجاد آلترناتیوی دمکراتیک، سکولار، خواهان عدم تمرکز و پلورالیست در ایران آتی، هستیم.
در همانحال بر حقوق مردم کردستان پای میفشاریم و بر همبستگی و اتحاد کردستان با دیگر مردمان ایران، صراحتا تاکید میورزیم. همچنین همگان میدانند و در این مدت نیز بیشتر نمایان شد کە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مورد اعتماد عموم مردم کردستان ایران می باشد و دارای اعتبار جدی در ایران نیز هست. طبیعی است کە عناصر و جریاناتی تلاش نمایند از دامنە اعتبار و وسعت اعتماد بە ما در میان مردم بکاهند، اما دیگر حنایشان رنگی نداشته و کردارشان جز زیان رساندن بە خود و جنبش آزادیخواهانە مردم کردستان بهرەای ندارد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٧ آبان ماە ١٤٠١ برابر با 29 اکتبر 2022