معلمان پیشاهنگان تعلیم و تربیت. عمران نیک دوست

معلمان پیشاهنگان تعلیم و تربیت. عمران نیک دوست

معلمان و آموزگاران اولین و مهمترین عناصر کلیدی در تعلیم و تربیت میباشند معلمان پیشاهنگان علم و آموزش و راهنمایی و چراغ راە هر محفل و اجتماع و شهر و سرزمینی میباشند.

اعتصابات معلمان در طول یکسال گذشتە فراز و نشیب های با خود داشتە اما روز بە روز هدفمندتر و خواستەهایشان بە روزتر و همسان با وضعیت اجتماع و جامعە بودە و میباشد.

معلمان ، روشنفکران و آموزگاران تعلیم دهندەگان تمام اقشار جامعە و هر کشور و سرزمینی هستند و تمامی سیاسیون و مدیران و …. از کلاس درس این معلمین و آموزگاران پر از شور و شعف بە این مقاطع رسیدەاند.

اما مهتمرین مسئلە اینست کە اقشار مردم از همە صنوف با معلمین همراە و همگام گردند تا مردم و معلمین بە حقوق و خواستهای برحقشان کە عدالت اداری و ملی و فرهنگی و مادی و معنوی هر سرزمین و فرهنگ و جامعە ای است دسترسی پیدا نمودە و حکومت را با اعتراضات و همدلیشان وادار بە جوابگویی و خواست های برحقشان نمایند.

یکی از بهترین راەهای رسیدن بە خواست های هر سرزمین و اجتماع و ملی هر قشر و چین و طیفی؛ اعتراضات مدنی اقشار و صنوف با پیشاهنگی اولین تعلیم دهنگان آن اجتماع و جامعە(معلمان و آموزگاران) میباشد لذا میطلبد با تمام توان از این پیشاهنگان تغییر و تحول و پایە های اساسی و بنیادین جامعە حمایت شود تا همگی بە حقوق و خواستەهایشان برسند.
با احترام و سپاس
عمران نیک دوست