شستشوی مغزی داده شده ها اغلب جوانان انتحاری هستند! (1)

مسئله برای من روشن است که اکثر جوانان انتحاری نه فقط این مطلب را، بلکه بیشترین مطالب را نمی خوانند. من این را می نویسم برای آن دسته ازوالدین عزیزیکه فرزندان کم تجربه شان را خوب می شناسند ومی دانند که خیلی خام هستند. این را می نویسم برای آن خوانندگان با مسئولیت و اهل مطالعه ای که در محیط و اطراف خود چنین جوانان خوش باوری را دارند و می شناسند و بر آنان می توانند تأثیر مثبت بگذارند. من این مطلب را برای آن کسانی می تویسم که واقع بین باشندنه رؤیا بین. نهایتا من این مطلب رابرای برای آن دسته ازانسانها می نویسم که ازخودخواهی دوری می جویند وعلاقمند به زندگی سالم و صلح آمیز اجماعی هستند و در راه ارشاد جوانان پاکدل گام بر می دارند.
این جوانان خوش باور و ساده لوح هستند و زود به چاه می افتند که تا ابد از آن در نمی آیند، اگر به آن ها کمک نشود و بگذاریم به این وعده و وعید های دروغین باور کنند. طبیعتا این صبر و وقت زیاد می طلبد و انسان های آگاه تر، برای این کارکه وظیفه است، باید مایه بگذارند. هنگامی که، اغلب جوانان انتحاری پای منبر این جنایتکاران و شارلاتانها می نشینند و پاک دلانه موعظه ی با آب و تاب آنها را می شنوند، باید نگران آینده جهان بود. این آخوندها برای اطمینان بیشتر ازاحادیث پیامبر نقل قولهائی برای شنودگان خود می آورند، که دربهشت، خداوند قصری برای شهیدان درراه خدا اززمرد و یاقوت ساخته است که حتا بی خداها نیز اگر حضور داشته باشند، تعریفهای آنها را باور می کنند و در دل خود می گویند، این خدا چه بنا ومعمار خوبی است. بهرحال این جوانان ازاین دنیا زده شده و شیفته آن دنیا با حوریان بهشتی و کاخهای رؤیائیش می شوند وبهمین سادگی خود و صدها نفر بی گناه را می کشند. در صورتیکه این انتحاریون باید بدانند، اگر فقط یک نفر بیگناه در میان آن افراد کشته شده باشد، هرگز آنهابه بهشتی که اگر وجود داشته باشدنمی روند و ازآن حوریان قول داده شده محروم می مانند. بعلاوه خوداین آخوندها به آن چیزی که موعظه می کنند، اصلا باور ندارند و این را فقط برای جوانان پاک دل می گویند. بهتر است عین جملات پیامبر اسلام در اینجا آورده شود که دست این شارلاتانها و آن کسانیکه این نوع عوام فریبی را گسترش داده اند، باز شود. از رسول خدا مروی است ( روایت کرده اند) که: <آن غرفه ها ازمروارید و یاقوت و زبرجد بنا شده وسقف آن ازطلاست و هرغرفه هزار در دارد از طلا و بر هر دری موکلی است> و در تفسیر <و مساکن طیبه از رسول خدا — مروی است که فرمود:<قصری است در بهشت از لؤلؤ، در آن قصر هفتاد خانه از یاقوت سرخ و در هر خانه هفتاد حجره از زمردسبز ودر هرحجره هفتاد تخت است و برهر تختی هفتاد فرش ازهر رنگی است و بر هر فرشی حورالعینی می باشد و در هر حجره هفتاد خوان طعام است و درهرخوانی هفتاد قسم طعام است و درهرحجره ای هفتاد خادمه می باشد وخدای تعالی چنان قوه ای به مؤمن می دهد که ازتمام آنهابهره می برد>”. این آخوندهای شارلاتان، راه هر نوع توجیه گری راباز گذاشته اند. برای مثال، اگر کسی قوه جسمی خود را بسنجد و فکر کند که “من نوعی نمی توانم به همه این نعماتیکه خدا آماده کرده برسم”، آنگاه پای معجزه خداوندی بمیان می آید و آدم برای چنین کارهائی توانا می شود! “درچند جای قرآن مجید می فرماید: <خدا شمارا داخل می کند در بوستانهاییکه اززیر عمارات آن جاری می شود جویها و مسکن های پاکیزه دربوستانهایی که برای شما همیشگی است، این سعادت و رستگاری بزرگی است>. در سوره زمر می فرماید:
<بهشتیان را غرفه های است که از بالای آن غرفه هایی بنا گردیده شده است، از زیرآن جوی های روان جاری است>”. ازاین نوع تعریفها درکتب دینی فراوان داریم. درموردکاخهای بهشتی از قول پیامبر و با نقل از بحارالنوار 8/150-149، درصفحات 184 و 185 آورده شده است. خوب این وعده های بهشتی و خرابی این دنیا، همه اعراب را حاضر می کرد هر چه زود تر در راه خدا بمیرند. اکنون این جوانان پاکدل انتحاری نیزبه دروغ این آخوندهای شارلاتان باورمی کنند. بدون اغراق، 95 درصدبه خاطرحوریان بهشتی ولذات دایم، این انتحاررا انجام می دهند. پنج درصد دیگر یاواقعادیوانه اند ویا احساساتی وعقده ای. دراین جا یک ویدئو که ازصدای آمریکا پخش شده است، برای آن جوانان عزیز می آورم که خود بیاندیشند، چه گونه 1400 سال است وبویژه از زمان به قدرت رسیدن صفویها در ایران حدود هفتصد سال پیش که مذهب شیعه را حاکم کرده اند، سر مردم کلاه می گذاشته و می گذارند، آنها نظیر همین آخوندهای شارلاتان بودند. تقاضا دارم خودتان این ویدئو را ببینید. بدون شک توجیه گران همه این ها را رد می کنند و می گویند: “این ساخته و پرداخته کشور های غربی است”. در حالیکه یک آخوند زنده و درتلویزیون مملکت این دروغهای شاخدار را بیان می کند. آنها اما با وصف اینکه قدرت دارند و می توانند جلواین آخوندهای دروغگو را بگیرند. اما تاکنون جلو هیچ کدام از بیان این هجویات را نگرفته اند و یا کوششی دررد آنها بعمل نیامده است. فقط اگرکسی پرسش کرده، درپاسخ، آنرا بظاهر رد کرده اند، اما نوشتاری علنی، تاکنون داده نشده است یامن ندیده ام.
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/546881085489385/
جالب اینجاست، هرآخوندی چه شیعه و چه سنی ببیند طرح چنین تفسیری آبرو ریزی برای اسلام است، تفسیر آخوند قبلی را رد می کند. اما حتی الامکان نمی تواند قرآن مجید را تغییر دهد. بنا بر این من از انتحاریون می پرسم تابحال شنیده اید فرزند یک آیت الله، برای مثال مانند واعظ طبسی ونظیر آنها دست به انتحار زده باشد؟ یا حتا آمادگی خود را برای انتحار در راه خدا اعلام کرده باشد؟! نه بهیچ وجه، آنها فکر می کنند و این گونه می اندیشند که انتحار برای آدمهای خوش باور و ساده لوح است که زود به دام پدران آنها گرفتار می آیند. مفتی ها و نیز آیت الله ها می کوشند، اگر برای آنها مقدور باشد احادیث پیامبر و امامان و حتا قرآن را به گونه ای تغییر دهند، این کار را کرده و می کنند. در این جا مذهب شیعه و سنی مهم نیست، بلکه وعده و وعیدهای بهشت که هم مفتیها وهم آیت الله هابه دروغ موعظه می کنند، مطرح است. این ها عوام فریبی در برنامه کارشان است، بهمین دلیل ازراحت طلبی ومقام روحانی خویش دفاع می کنند. بهرصورت درپیش، انتحاریون درمیان جوانان شیعه فراوان بود، اکنون درمیان جوانان سنی مذهب فراوانتر شده واین امکانات راکشورهای پول داری مانند، ایران و کشورهای عربی نفت خیز، مثل عربستان سعودی، قطر و غیره در اختیار
منابع ذیصلاح و سودجویان می گذارند که انتحاریون را به انتحار بیشتر تشویق کنند.

تقاضا دارم والدین، فرزندان شستشوی مغزی داده شده این مطالب را برای آنها بخوانند و توضیحات لازم را برای فرزندانشان بدهند، چون اطمینان دارم اغلب یا اکثر این جوانان پاکدل حوصله ندارند و یا نمی خواهند بخوانند و بپرسند. دلیل برای این ادعا این است، آنها به محض شنیدن گفتاری از کتب مقدس، بدون مطالعه و از روی عقل آن راتوهین می دانند که گفته خود پیامبر باشد و ادعامی کنند که پیامبراسلام چنین چیزی نگفته است. احتمالا درست بگویند که خود پیامبر این مسئله را نگفته یا درست نگفته است. به فرض این که، اگر گفته بودند وخود پیامبر به آن باور می داشتند، هرگز به آن اندازه، در این دنیا برای خوش گذرانی هول نمی دادند. چون پرمسلم بود او و همه اصحاب او، از اولین کسانی بودند که به بهشت موهومی، می رفتند و “حوریان بهشتی” درانتظارشان می بودند و قادر می شدند با حوریان تا ابد همخوابگی کنند!! همه باید بدانند وبویژه آن نونهالان عزیز، دردوره پیامبر خوشگذرانی فقط در داشتن زن زیاد و زیبا بوده است که بنابه نوشته های معتبر ازقبیل قرآن مجید و احادیث پیامبر و امامان، پیامبراسلام 9 تازن عقدی داشته و بطوریکه تاریخ نویسان گفته اند 11 زن صیغه ای ویا غیرصیغه ای، دراختیارش بوده. البته این ها بعد ازفوت خدیجه اولین زن ثروتمند پیامبر بود. زیرا پیامبر درزمان حیات خدیجه زن دگری را اختیارنکرد. بطوریکه معلوم بود، نمی توانست ازثروت سرشار چشم پوشی کند وخدیجه ی متشخص از او دلخور شود. بعلاوه بعضی از این جمعا 20 زن که داشت، تعدادی کلفت بودند از جمله ریحانه و ماریه غبطیه که پیامبرمجاز بود با همه آنها هم خوابگی کند. لایق ذکراست بنابه گفته علی دشتی ریحانه نخواست مسلمان شود و اصلانمی خواست زن رسمی پیامبر گردد. برای هم خوابگی با یکی ازکلفت ها در نوبت حفصه دختر عمر ابن خطاب، نمونه آن، سوره التحریم در قرآن مجید است و ویدئو آن در زیر آورده می شود که توسط یک ملای شیعه تفسیر شده است. متمنی است ویدئو را اگر تا کنون ملاحظه نکرده اید و باز شد، نگاه کنید و ببینید با چه آب و تابی از“شاهکارهای” خود پیامبر در قرآن مجید تعریف شده است.

ویدئو پیامبر و نوبت حفصه و در خانه او هم بستری با ماریه
در میان اعراب آن زمان پیامبر خوشگذرانترین عرب بود. زیرا زیباترین و جوان ترین دختران و زنان اسیر جنگی، مانند جویره دختر 19 ساله حارث یهودی که دریکی ازغزوات اسیر شده بود و سهم یکی از جنگجویان عرب بود، توسط پیامبر خریداری گردید و از زمره زنان پیامبر شد. از زنان فوق العاده زیبا و جوان پیامبر عایشه دختر ابوبکر که حدود 44 سال ازپیامبر کوچکتر بود، جویره 19 ساله، زینب که در پیش زن پسر خوانده پیامبر بود و ریحانه و ماریه بودند. جالب اینجاست که جز ازماریه یک پسر آنهم در سن 2 سالگی فوت کرد از هیچکدام از این زنان زیبا بچه ای نداشت.
می گویم خوشگذرانی فقط درداشتن زن زیادبوده به این دلیل که مشروب خوردن و دیگر سرگرمیها از قبیل موسیقی و تئاتر و غیره در اسلام حرام اند. فقط لذت زندگی را در خوردن مال مفت کافران و زن زیاد بوده وبرای جمع آوری هوادار اسلام نیزاین وعده های پوچ بوده اند، بطوری که همه اصحاب پیامبر چندین زن در حرم داشته اند و حتا در قرآن مجید برای آدمهای عادی 4 زن حلال بحساب می آمده است. سوره النساء آیه 3. درواقع ازعوامل گسترش اسلام یکی این وعده های دروغین وعوام فریبانه حوریان بهشتی و درصحرای خشک، گرم و بی سبزه عربستان وعده بوستان، سبزه و جوی آب روان و غیره ودیگری حلال دانستن مال و زن ودختر کافران و دیگر غنایم جنگی بودند. درپایان این مطلب کوتاه باید بگویم که ادیان بخشی ازفرهنگ اجداد ما است و باید جوانب مثبت آن راحفظ کرد و برای رد یا قبول هر آئینی، باید با دقت کتب مقدس را مطالعه کرد و بحرف هیچ مفتی وآیت اللهی گوش نداد. زیرا این“روحانیون” بنابه منافع خود عمل می کنند. چیزی که باید گفته شود، آن کسانی که به اسلام روی می آورند، اتوماتیک بر برده داری وقبول اینکه زنان نصف مردان حق دارند و حد وسنگسار وغیره صحه می گذارند. بهمین دلیل تقاضادارم قبل ازقبول یارد هرآئینی حتما کتب مقدس آن آئین را بخوانید.

آلمان فدرال، هایدلبرگ 28.3.2016 دکتر گلمراد مرادی