روحانیون بلوفگوی شیعه (2) دکتر گلمراد مرادی

اغلب از بلوف گوئی روحانیون شیعه حرف زده می شود. این مرتبه مقاله را با سوره التحریم در قرآن مجید آغاز می کنیم که آن طور معلوم است این بلوف نیست، یک واقعیت است، چون درقرآن مجید آورده شده و دراصل بسیاری آن رانخوانده اند، اما به آن باوردارند وحتا می بوسند و روی سرعروس می گیرند و این کتاب، برای مسلمانان مقدس را، بر سر سفره عقد می گذارند و روی سر مسافر عازم سفر هم می گیرند ونظیر اینها. درصورتی که این اعمال پیامبر اسلام امروزه در قرن 21م شرم آور است. درهرحال، هربانو یادختر متفکری سوره های النساء و التحریم و الاحزاب و غیره را بخواند، نه اینکه کتاب را مقدس نمی داند، بلکه هرگز آن را که ازکاغذ و جوهر است، نمی بوسد.

دربخش اول این مقاله فقط 8 ویدئو از آخوندهای بلوفگوی شیعه به نمایش گذاشته شد. این بار می کوشیم حدودا همان اندازه ارائه دهیم، یعنی 7 ویدئو. اگرعزیزان خواننده ای، موفق نشده اند مقاله اول را بخوانند، وآن 8 ویدئو را ببینند، بافه یسبوک بنویسند، نگارنده با کمال میل آنهارا در اختیارشان خواهد گذاشت.
اولین ویدئو این مقاله همانطورکه اشاره شد، از قرآن مجید سوره التحریم است و بوسیله یک آخوند عمامه سفید شیعه، آن هم در تلویزیون ایران با آب و تاب نقل قول می شود، می آورم. این ویدئوها بویژه ویدئو اولی برای آن خانم محترم، زهرا مهدی که درفه یسبوک، عکس آیت الله خامنه ای را به جای عکس خود، با عشق و علاقه گذاشته است، می گذارم. آرزو دارم ایشان کمی تجدید نظر در گفته هایشان بکنند و از بیان حرف های نامناسب و تهمت های بیجا کوتاه بیایند. متأسفانه با وصف نوشتن و یاد آوری کردن، باز هم جملات رکیک و قصاص قبل ازقضاوت، همانند دیگران که در بحث با ایشان مشارکت دارند، به کار می گیرند. بنظر من، این شایسته یک انسان نیست. در مجموع می توان ادعا کرد، کسانی که نمی خواهند و یا نمی دانند از منطق استفاده کنند، به این نوع فحاشی متوصل می شوند. در هر حال اگر این ویدئو که می آورم، دهها بارنیز دیده شود هنوزهم کم است. زیرا این از“گفته های خدا” (به قول پیامبر) و در سوره التحریم ازقرآن مجید است که برای آن خانم هائی که خودرا برده نمی دانند و حق و حقوق مساوی می خواهند و درعین حال باور به قرآن مجید دارند، خیلی مهم است. توصیه می کنم بدون پیش داوری درکنار قرآن مجید، نهج الفصاحه پیامبر و نهج البلاغه علی ابن ابی طالب را هم قبل از بوسیدن بد نیست که بخوانند.

پیغمبر اسلام، زنباره بودند و هر شب با یک زن بودند.—————————————✔ اشتراک گذاری مطالب = ترویج فرهنگ و آگاهی!

Slået op af Nasrin Sorabi i Lørdag den 16. april 2016

تفسیر سوره التحریم و همخوابگی پیامبر با ماریه غبطیه
همانطوری که درمقالات پیشینم که این ویدئو درآنها بوده، نوشته ام، سران جمهوری اسلامی خوب این کتب “مقدس” را خوانده اند و می دانند این مسایل خصوصی در قرآن هست و مطالب ضد زن و توهین آمیز به مقام انسان (کافر) در کتب آئینی دیگر وجود دارد. آنها نمی دانند چکار کنند و تا حد امکان جملات نامناسب را تغییر می دهند، اما نمی توانند همه را عوض و یاطوری دیگر تفسیر کنند. بنا بر این می کوشند با پخش این مسایل خصوصی و آن هم از قرآن مجید، مسئله را عادی جلوه دهند. یعنی بنابه تئوری گوبلز؛ دروغ راهرچه بیشتر تکرار کنید، خود دروغگو باورش می شود و برای مردم مؤمن عادت می گردد. متخصصین آئینی هم می دانند که این عمل بنیان گذار اسلام بادنیای امروز نمی خواند و آبرو ریزی است وعلنا توهین به زن است و درهمه امور بین زن ومرد فرق زیادی، بیش از اندازه قایل شده اند. بهرحال این حضرات نمی دانند و یا نمی فهمند که ما درقرن فضانوردی بسرمی بریم و در قرن خبر رسانی با دجیتال هستیم و مردم به آن اندازه بی اطلاع نیستند که آنها فکر می کنند. برای مثال، همه بغیر از پای منبرنشینها، به ریش آقای قرائتی می خندند که در یک برنامه تلویزیونی و در ملاء عام گفته است “امام رضا ابرهارا می شناسد ومی داند کدام ابر در کجا می بارد”درصورتی که همین امام رضا معجزه نداشت، تشخیص دهد که انگور زهرآلود به او خورانده اند و یا توی غذایش ریخته بودند و مرد! یا یک آخوندی می گوید ماهی ها همه از دریا سر برآوردند و یاحسین گفتند!! یا “فیلهای دشمن یا علی گفتند”. این نهایت بلوف گوئی آخوندها است. در واقع آخوندهای شیعه، ازیک طرف با تمام قوا می کوشند، قوانین قرون وسطائی و نابرابر وتوهین آمیز را جا بیاندازند و ازطرف دیگر مردمان خوش باور را به افسانه هاو بلوف گوئی های خود عادت دهند که در میان مسلمانان، مؤمنین و ساده لوحان، به این هجویات یقین پیدا کنند.
این ویدئوکه می آورم گفتار یک آخوند بر سر منبر است. چه بسا خود این حضرت آخوند به آنچه که می گوید باور نکند اما برای خر کردن مردمان پای منبر نشین، مجاز است دهها مانند این افسانه ها وبلوفها را درموعظه های خودبگوید. من واقعا افسوس می خورم، برای آن کسانی که به صحبتهای این آخوندها گوش می دهند و باور می کنند.
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/546881085489385/
آخوند و جهانگیر خان و آخوند باوفگو
متمنی است اگر باز شد حتما وقتی برای دیدن آن صرف کنید که خود این آخوند هنگامی که مجددا آن راببیند، احتمالا برای گفتنش خجالت می کشد وبیان این دروغ بزرگ را آبرو ریزی می داند. درهر صورت شاید من در این زمینه اشتباه بکنم. این آخوند نفهمد چه گفته است و یا برایش عادی باشد از این دروغها تحویل مردمان جامعه ایران بدهد. باز هم متأسفم برای پای منبرنشین های این آقای آخوند. این آخوند عمامه سفید آنقدر پر رو است که خودش با بیان این جملات، خجالت نمی کشد. آیت الله خمینی درست گفته است: “خداوند مارا آدم کند”. منظور اش همین آخوندها بوده است.
ویدئو بعدی درمورد اقتصاد فاجعه بار ایران است وبحث بین یک آخوند و یک منتقدکه در تلویزیون سراسری مملکت پخش می شود. البته نظیر این بحث بهتراست، زیرا مردم وضع اقتصاد اسفبار جامعه آخوندی ایران رامی فهمند. برای مثال، قاضی رئیس شعبه 15 درتهران، ماهی 59 میلیون تومان فقط قسط یک خانه اش است، امایک مادر تنها با دوبچه توی آلونکی در بد ترین شرایط زندگی می کند با شغل میخ آهنی راست کردن وچکش زدن روزی 10 ساعت ماهی 150000 تومان درآمد دارد. حالا خود تا آخرش را بخوان. این است حکومت عدل علی!!
اینها اول که به قدرت رسیدند، ادعا می کردندکه حکومت عدل علی را درمملکت پیاده می کنند. اما دزدی و رشوه خواری و فساد و جنایت به مراتب بیشتر و بیشتر از پیش شده است. این بود، عدل واقعی علی؟! او در حقیقت یک جانی بوده مانند رهبر داعش امروزی. منتها آخوندهای شیعه هفت صدسال است دروصف نیکوئی های علی تبلیغ می کنند، به آن اندازه که حتا یارسانیهابنا به حلول اورا خدا مهمان لقب داده اند. آن کسانی که دزد و رشوه خوار و رشوه بده نیستند و به اسلام باور دارند و به علی ابن ابیطالب ارج می نهند، باید کمی فکرکنند و هرچیزی رابدون مطالعه و ازراه تقلید نپذیرند. چون خود این موعظه گران باور ندارند. بهترین استدلال برای این ادعا خواندن کتب مقدس است و همین وضع اسفبار مملکت ازنظر نا آگاهی مردم و از نظر اقتصادی و اجتماعی است. همه دزد و غارتگر اند از رهبر گرفته تا آن پادو رهبر.

باز هم حرف دل مردم زده شد ….

Slået op af ‎علی اصغر‎ i Tirsdag den 14. juni 2016

وضع اسف بار اقتصادی جامعه در تلویزیون ایران با یک آخوند
در این بحث منتقد به درستی پرسش می کند که از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 در ایران ما جمعا 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم و از 35 سال گذشته تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم، بر سر آن چه آمده است؟! این پرسش بجائی است. کسی به این پرسش ساده باید پاسخگو باشد. خوب، اگر رهبران شرم دارند پاسخ منطقی بدهند، دراینجا سعی می شود پاسخی از دید نگارنده، به این پرسش داده شود. ازطرفی آخوندها یاجیب خودرا پرکرده اند و یاجیب به ظاهرهواداران شان، مانند صادق محصولی، کاندید احمدی نژاد برای وزارت نفت و سوسولی، بنام، بابک زنجانی و غیره پرکرده اند. اینها درسایه اسلام علی، در دزدی و غارت رابرای فرصت طلبان باز گذاشته اند. از طرف دیگر منتقد یک چیزی را فراموش می کند که بگوید و آن مسئله تکنولوژی مدرن است که در زمان گذشته، بجز سالهای آخرقبل ازانقلاب، آن رانداشتیم. درهرحال این خصلت همه دیکتاتورهاست که بدزدها وغارتگران میدان بدهند، برای جلب حمایت آنها ازخودشان. اکنون، چرا من تکنولوژی مدرن را مطرح می کنم؟! زیرا همین آقایان نبود تکنولوژی را در گذشته برای توجیه گری خواهند گفت. در هرصورت چون تکنولوژی مدرن شده نباید مملکت را با آن غارت کرد، آن هم در حکومت “عدل علی” آن را به سیاهی نشاند! این که آخوندها دردزدی سنگ تمام گذاشته اند وروی همه دیکتاتوران پیشین راسفید کرده اند، حرفی در آن نیست. در زمان شاه، برقی که از انرژی اتمی می بایستی بدست بیاید 28 برابر گران تر تمام می شد از برقی که از انرژی نفت، بدست می آمد. حالا نمی دانم شاه برای پرستیژ بین المللی می خواست این کار را بکند یا دلش بحال مملکت که درآینده به گدائی نیازنباشد، می سوخت! بهرحال، ملاها حتا این کاررا نیز نمی کنند. آنها فقط تبلیغ برای پیش برد و رواج اسلام وامام زاده سازی شیعه، بهر قیمتی را درنظر دارند و بس. تعداد امام زاده ها از 1300 عدد در زمان گذشته، تقریبا به 13 هزار رسیده اند. تقاضا دارم خودتان این ویدئو فوق را، درباره اقتصاد ویران مملکت ملاحظه فرمائید و تحلیل کنید.
ویدئو دیگر از آن افسانه هائی است که هیچ لایق تفسیر نیست و هر کسی باسواد ابتدائی اش آن راببیند به ریش گوینده اش می خندد. این گفتار ودیگر موعظه این نوع آخوندها برتئوری گفته شده، مبنی بر اینکه آئینها بخشی از فرهنگ روبنائی جامعه، مانند رقص و موزیک ولباس و غیره هستند،صحه می گذارد که به آنها عادت کرده ایم. آدم سالم ازخود می پرسد، این خداچرا یک دین درست نکرده و چرا فقط یک پیامبرنفرستاده که مردمان ملتها از او تابعیت کنند، بلکه درهرگوشه ای ازجهان یک دین و یک آئین بوجود آورده و پیامبری فرستاده است. مگر نه فرهنگ ها هم همینطور است؟
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/587544568089703/
نماینده علی در بین اجنه
این آقای آخوند چه دارد می گوید؟ و چرا مردمان جامعه ایران را و یا خودرا و شنوندگانش را مسخره می کند؟ آرزو دارم پای منبرنشینها نیز همانند کلیسا دراروپا که بیک مشت انسانهای پیر و فرسوده بی کار، کاهش یافته ودیگر کسی حاضر نیست به چرندیات کشیشها گوش دهند، به هجویات این نوع آخوندها گوش فرا دهند. ملائکه ودیو و اجنه وجود خارجی ندارند. اگرکسی ادعا کند که خودش اجنه و دیو را دیده است، یا از آدمهائی است که زیاد به فکر وخیال فرو می رود و این در اثر نداشتن مطالعه است و یا به مریضی شیسوفرنی درجه سوم مبتلا است که خودش حس نمی کند.
در ویدئو زیر یک آخوندی عمامه سیاه درباره حضور ملائکه در عزاداری موعظه می کند که به چشم خود دیده است! دروغ به این بزرگی وشاهد برای آنهم می تراشد. احتمالاشیسوفرنی این آخوند به درجه دوم رسیده است و اگراین بیماری به درجه یکم برسد بایستی بیماررا بستری کرد. زیرا وجود این نوع بیمارها، بویژه شیسوفرنی درجه یک، در جامعه اگر آزاد باشند، خطرناک اند.
https://www.facebook.com/nototheislamirepublic.ofiran123/videos/649347841885517/
حضور ملائکه هنگام عزاداری
هفتصد سال است که آخوند های شیعه برای کلاه سرمردم گذاشتن وعادت دادن آنهابه باور عمیق به جن وپری و ملائکه و دست غیب، تمرین می کنند و دربیان داستانهای افسانه وار برای کم و بی اطلاعان، پای منبر نشین استاد اند. آنها آدمهای واقعا زرنگ و راحت طلبی هستند وخود را، این که مورد پرسش قرارگیرند، به موش مردگی می زنند و نمی خواهند اصلا پرسشی مطرح شود. چون پرسش ها را برای موجودیت خود خطرناک می دانند. آن ها می خواهند، انسان های آزاد، همیشه وابسته بمانند. اما دنیای امروز این نوع وابستگی وبردگی را نمی پذیرد و مردمان جهان اسلام آگاه تر شده اند ودیگر کمتر کسی به ملائکه و جن و پری باور دارد.
این آخوند عمامه سفید دراین ویدئو، خوب فهمیده دنیای مدرن دجیتال را ومی داندکه روابط انسانی را نمی شود، جز با مطرح کردن مسئله حرام بودن، قطع کرد. من در حقیقت متأسفم برای آن پای منبر نشین هائی که به حرف های این آخوند شارلاتان باور کرده و تاحدودی رعایت می کنند. همین آقا احتمالا خودش به آنچه که موعظه می کند، باور ندارد.

خلوت اینترنتی و پیامکی و وایبری …با نامحرم حرام است ————————————-در تلگرامwww.telegram.me/sepehrazadi

Slået op af ‎Sepehr AZADI سپهر آزادی‎ i Mandag den 27. juni 2016

حرام بودن پیامک
مثالی است که دراینجا و دراین رابطه بد نیست که گفته شود. آخوندی درمسجد موعظه می کرد، اگر بچه تان در منزل روی فرش خانه تان ادرار کرد، آن تیکه به هیچ آبی پاک نمی شود و باید آن را برید و پرت کرد. اتفاقا خانم این آخوند در این موعظه بود و شنید. روزی بچه او روی فرشش ادرار کرد و خانم آخوند همان محل را با قیچی یا چاقو برید. هنگامیکه آخوند به منزل آمد و دید که یک تیکه از وسط فرش بریده شده ویک سوراخ بزرگ درفرش است. ازخانمش پرسید، چرا فرش سوراخ است؟ خانم اش درپاسخ گفت: بچه روی آن شاشید ومن آن را، طبق گفته خودت، بریدم. آخوند گفت: من آن را برای دیگران گفتم نه برای خودمان!! نقل به معنی. این مثال همانند یک طنز است، اما درباره آخوندهای شیعه صدق می کند وهرچه به زبانشان بچرخد، برای احمق نگهداشتن پای منبرنشینهامی گویند. اینها همیشه برای دیگران موعظه می کنند نه برای اعضای خانواده خود. حالااحتمالا این آقای آخوند، مطلب حرام بودن را برای شنوند گان پای منبر نشینش، گفته است نه برای خودش.
ویدئو دگری که دراینجا آورده می شود، شارلاتان بازی و دروغگوئی وبزرگ کردن امامان شیعه توسط این نوع آخوندها که برای راحت طلبی و خود بزرگ بینی آنها است، نشان داده می شود.

آخوندک می گوید:امام زمان سایه نداردخورشید از نور امام سایه دارد؟!!!!!!

Slået op af Open yourmind i Fredag den 10. juni 2016

امامزمان خورشید از او نور می گیرد
متأسفانه این آخوند شیعه و ازلهجه اش معلوم که احتمالا دراصل آذربایجانی است و در بلوف گوئی و تعریف و تمجید بی مورد سنگ تمام گذاشته. اولا این حضرت آخوند باید یاد بگیرد و بداند که امام یازدهم فرزند نداشته است و امام دوازدهم ساخته دست شیعییان است. این ازنظر تاریخی و دوما از نظر علمی و شناخت کرات آسمانی. تا مدتها نظیر همین آخوندها، برای مردم ساده لوح، موعظه
می کردند که خدا ماه را برای شب نورانی کرد، همانند خورشید که برای روز نور می دهد. بطوریکه دیدیم در ماه ژوئیه، سال 1969 میلادی با سفر آرمسترانگ و آلدرین و کالینز به کره ماه، آن یک کره خاکی بی آب و علف و هوا و بی خاصیت است و نورش را از خورشید می گیرد. بنا بر این خدا آن را برای شب درست نکرده است. لذا این تئوری آخوندی خنده دار ازآب درآمده و شرم دارند که این نوع مطلب پحش شود. به قول آیت الله خمینی “این خداوند همه مارا آدم کند”.
هایدلبرگ، آلمان فدرال

دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com
آخوندهای بلوفگو ادامه خواهد داشت