پروسە پیوند ریە در مصدومان شیمیایی و عزیزان دارای مشکلات شدید و فوق شدید ریە

عزیزانی کە از طرف تیم پیوند ریە ؛ کاندید پیوند ریە میگردند بایستی مراحل و پروسە ی از معاینات و ازمایشات و سی تی و … را بصورت دورە ای و مرتب و منظم انجام دهند و تحت مراقبت های شدید از طرف خود و خانوادە و اجتماع و تیم پزشکی باشند و از هر نظر این افراد آسیب پذیرند حال چە جسمی و چە روحی و روانی.
بر این مبنا ما اطرافیان و دوروبریان و اجتماع بایستی چە قبل از عمل پیوند و چە بعد از پیوند با حساسیت بسیار زیاد با آنها برخورد نمائیم.
ریسک عمل پیوند ریە بسیار بالاست و مصدومان شیمیایی و افراد دارای مشکلات ریوی حتی الامکان پرهیزات شخصی و محیطی و اجتماعی و پزشکی و تغذیە ای و فیزیوتراپی تنفسی را رعایت بفرمایند تا نیازمند پروسە پیوند ریە نباشند چون در عمل پیوند ریسک مرگ و زندگی ‌‌ 50بە 50 است چە در عین عمل پیوند و چە بعد از آن و تا سالها
و در بعداز پیوند ریە نیز هر لحظە امکان پس زدن پیوند در اثر عدم مراعات و مراقبت و عدم همفازی عضو پیوندی وجود دارد و در بعد از پیوند ریە نیز بدلیل استفادە بیمار از داروهای ضد سیستم ایمنی بدن؛ سیستم ایمنی فرد بیمار بسیار پائین میاید و با کوچکترین عدم مراقبت فرد دچار عفونت ویروسی و میکروبی و … میگردد.
پس مصدومان شیمیایی و بیماران دارای مشکلات تنفسی حتی الامکان مواظب و مراقب خودمان باشیم کە نیازمند پیوند ریە نگردیم.
بە امید سلامتی و شادی شما بزرگوارانم
با سپاس و احترام
عمران نیک دوست
05.05.2020