جهت اطلاع افکار عمومی!

جهت اطلاع افکار عمومی!

بعد از شکست رژیم ایران در برابر اعتراضات مدنی مردم کوردستان و اقصی نقاط ایران کە دو هفتە است در بیشتر از ١٤٠ شهر ادامە دارد و رژیم را در بعد داخلی و خارجی در تنگنان قرار دادە است و همبستگی گستردەای را علیە حاکمیت ایجاد کردە است، جمهوری اسلامی ایران برای بە انحراف کشاندن افکار عمومی مردم و انتقام از مبارزان راه آزادی و دمکراسی، امروز ٢٨ سپتامبر ٢٠٢٢ (٦ مهر ١٤٠١ه.ش) بە پایگاههای حزب دمکرات کوردستان ایران و همچنین دیگر احزاب اپوزیسیون کورد در اقلیم کوردستان حملە کرد کە زخمی و شهید در آمار اولیە وجود دارد.

از مردم مبارزی کە از بلوچستان، مشهد، قم و تهران گرفتە تا اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل و.. پشتیبانی خود را از اعتصاب و تظاهرات کوردستان اعلام کردند؛ همچنین از احزاب و سازمانهای ایرانی درخواست میکنم کە این اقدام جنایتکارانە نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین الملل رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند و همچنانکە در تظاهرات سراسری ایران، مردم پیام همبستگی خود را بە گوش جهانیان رسانیدند؛ محافل بین المللی و حقوق بشری را از این جنایت مطلع کنید. حملە هوایی سپاه پاسداران در چند نوبت و از طریق موشک و پهپاد انفجاری بودە است و بدون شک وقتی کە بە مدرسە ابتدایی پناهندگان در شهر کویسنجق رحم نمی کنند، ما نگران ادامە این جنایتها هستیم.

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دمکرات کردستان ایران

٢٨ سپتامبر ٢٠٢٢