قاسملو کیست و چە کار و اقداماتی انجام داد تا توانست خود را در میان رهبران و سیاستمداران تراز اول جهان ببیند؟

قاسملو کیست و چە کار و اقداماتی انجام داد تا توانست خود را در میان رهبران و سیاستمداران تراز اول جهان ببیند؟

قاسملو در چە مکتب و خانوادە و محیطی رشد و نمو نمودە بود کە توانست اندیشەهای نو و جدید را با افکار قدیم و روزگار معاصرش پیوند بزند؟

قاسملو چە کار و اقداماتی انجام داد کە توانست خود را در دل مردم کوردستان و نخبگان و سیاستمداران تراز اول جهان و رفقایش جای دهد؟

قاسملو چە اندیشەهای داشت و از چە دیدی بە جهان معاصر خودش و آیندە مینگریست؟

قاسملو چە ابتکار و خلاقیت و اندیشە های برای هم دورەای و آیندگان خود بجای گذاشت کە تا بحال هنوز در دل تک تک مردم و نخبگان ملت کورد قرار داشتە و دارد؟

قاسملو چە مشعلی برافروختە بود و میخواست چە شمعی برافروزد کە کوردلان و سیاهدلان بجای مذاکرە و برون رفت از وضع موجود دورانش و راهکاری برای رسیدن بە خواستەهای برحق یک ملت ، او را ناجوانمردانە ترور و از پشت بە او خنجر زدند؟

در نهایت میتوانیم نتیجە بگیریم کە شهید دوکتور قاسملو بە خوبی بە حقوق ملی ، اجتماعی و مذهبی و اقتصادی منطقە و ایران و کوردستان آشنایی داشت و نسخە برون رفت از وضع آن دوران را میدانست کە حکومت ترور و خفقان( جمهوری اسلامی ایران) تصیمم بە ترور ناجوانمردانە و بزدلانە او گرفتند.

شهید دوکتور قاسملو در اندیشە و خط مشی حزب دموکرات همچو خورشیدی است کە تا سالهای سال نورش بە همرزمان و ملت و سرزمینش درخشیدە و خواهد درخشید.
روحش شاد و یاد و نامش ورد هر زبان و هر محفل باد.

با احترام و سپاس
عمران نیک دوست