موج جدید بازداشتهای گروهی در شرق کردستان. مجید الیاسی

اعدام و شکنجە، سرکوب و زندانی کردن مردم کردستان از سوی رژیم جمهوری اسلامی خبر تازەای نیست. بیش از سە دهە است کە نظام حاکم بە شیوەای سیستماتیک دست بە سرکوب و خفقان و قتل و عام ملت کرد در همە ابعاد زدە است. رژیم ولایت فقیە غیر از کشتار مردم بی دفاع ، حتی بە طور فجیعی دست بە تخریب صدها هزار هکتار از منابع طبیعی و جنگلهای کردستان زدە است. جمهوری اسلامی هم اکنون در عرصە بین الملی و داخلی در انزوایی شدید قرار گرفتە است، از یک سو بحران و آشفتگی جناحهای داخلی درون نظام ولایت فقیە در این روزها دیگر بە اوج خود رسیدە است، و حتی نصیحتهای شخص خامنەای و فرمانهای حکومتی او جهت وحدت برای بقایی نظام خون آشام جمهوری اسلامی دیگر کار ساز نیست. و هر جناحی بە فکر تصدی پست و مقام، غارت و سرمایەهای مملکت و جیب پر کردن خودشان هستند. و از سوی دیگر آثار تحریهای بین المللی از جملە تحریم بانکها و کاهش شدید نفت فروش نفت ایران بر حیات سیاسی رژیم تأثیر گذاشتە است، دامنە این تحریمها بر زندگی روزانە مردم سایە تاریکی انداختە است و مردم برای خرید مایحتاج خودشان با مشکل روبرو شدەاند، بە همین خاطر رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از اعتراضات و خشم مردم در بە راە انداختن تظاهرات خیابانی علیەشان در وحشت کامل بە سر می برد. مردمی کە دیگر کاسە صبرشان بە خاطر گرانی طاقت فرسا، فقر شدید، بیکاری و تورم لبریز شدە است. رژیم جمهوری اسلامی کە کارنامە سیاهی در زمینە حقوق بشر، اعم از اعدام، سنگسار، دستگیریهای خودسرانەی فعالان سیاسی، مدنی، ‌حقوق بشری، کارگری، هنرمندان، کانون وکلأ، و غیرە را دارا می باشد و چندین با هم از سوی نهادهای حقوق بشری و مجامع بین المللی در این زمینە محکوم شدە است و سران رژیم هیچ قدمی در بهبودی حقوق بشری کە شایستە باشد بر نداشتەاند. از آغاز سر کار آمدن رژیم جهل و جنایت پیشە جمهوری اسلامی ، شرق کردستان بیشتر از سایر نقاط ایران مورد هجوم، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و عقیدتی رژیم قرار گرفتە است و در صد آمار صدور اعدام و زندانی کردن خیلی بیشتر از دیگر ایران می باشد. جمهوری اسلامی در آستانە انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و ایام نوروز برای یک بار دیگر فضای تمام شهرهای کردستان را امنیتی کردە است و مدتی است کە بە بازداشتهای خودسرانە و بی جهت شهروندان کردستان دست زدە است. رژیم در راستای این سرکوب جدید تعدادی کثیری از فعالان سیاسی، روزنامەنگاران ، فعالان کارگری و مدنی خود سرانە بازداشت نمودە است لازم بە ذکر می باشد کە این افراد همگی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بە بهانەهای توخالی دستگیر شدەاند. موج این بازداشتها و بگیر و ببندها تمام شهرهای کردستان را بدون استثنا شامل می شود. در آستانە نزدیک شدن بە عید باستانی نوروز یک بار دیگر کردستان مورد حملە بی رحمانە رژیم استبدادی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت. بنا بە گزارش رسانەهای موثق از شرق کردستان نزدیک بە ٦٠ نفر از فعالان سیاسی ، مدنی، حقوق بشری، هنرمندان . کارگری و دیگر اقشار جامعە کردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بازداشت شدند. این دور بازداشتهای خودسرانە روزنامەنگاران و طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعە ابتداء از استانهای ایلام و کرماشان شروع ، و دامنە اخیر آن بە شهرهای کردستان کشیدە شد. اکثر افراد بازداشت شدە در بازداشگاهها و سلولهای تاریک ادارە اطلاعات بە سر می برند. بنا بە گزارش خبرگزاری موکریان از شرق کردستان تنها در کمتر از یک هفتە ١٧ نفر از فعالین کردستان دستگیر و بە بازداشتگاهای ادارە اطلاعات منتقل شدەاند. بنا بە گزارشهای رسیدە در شهر پاوە ١٣ نفر وهمچنین نیز در شهرهای سنندج و مهاباد٦ تن از این فعالی کرد دستگیر شدند کە از میان آنها دو برادر بە نامهای خسرو کردپور و مسعود کوردپور کە هر دوی آنها روزنامەنگار می باشند دیدە می شود. مأموران بە هنگام دستگیری این دو برادر را مورد بی احترامی و فحاشی قرار دادند و لوازم شخصی آنها از جملە کامپیوترشان را با خود بردند.، اعدام ،شکنجە، دستگیری، آوارگی و تبعید برای فعالان کرد در زیر حاکمیت نظام ولایت فقیە پدیدە تازەای نیست. از زمان بە قدرت رسیدن این رژیم و درازای عمر ننگین آن، این سرکوب ها و بگیر و ببندها، اعدام در ملأعام ، قطع انگشتان دست. کور کردن چشم، پرتاب محکومین با دستهای بستە از بلندی بە پایین. لغو امتیازات روزنامەها و جلوگیری از انتشارات آن، اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان. اعدام کودکان وجود داشتە و تا ا دامە نظام ارتجاعی ولایت فقیە نیز ادامە خواهد داشت. دامنە گسترش فعالین سیاسی وروزنامەنگاران و دیگر طیفهای فعال جامعە کردستان و فشار سنگین بە آنها و خانوادەهایشان بە دلیل بحرانهای داخلی و خارجی بر رژیم و در انزوا قرار گرفتن آن است. جمهوری اسلامی می خواهد با ادامە رعب و وحشت فضای آزادیخواهی و حق طلبی را در جامعە کردستان وادار بە سکوت کند و مردم را از خواستەها و مطالباتشان دور نگهدارد. در شرق کردستان بە طول درازای تاریخ، اعتراض مردم برای تحقق خواستەهای مشروع و ملی دمکراتیک وجود داشتە و ادامە خواهد داشت. رژیم فاسد و قرون وسطائی ولایت مطلقە فقیە در مدت ٣٤ سال حاکمیت جاهلانە خود و اشغال کردستان و لشکر کشی، با توپ و تانک بمباران و کشتار دستە جمعی تاکنون نتوانستە است کە مردم کردستان را وادار بە شکست و تسلیم کند. لذا این بار نیز رژیم جمهوری اسلامی با این بگیر و ببندها، جو رعب و خفقان، امنیتی کردن شهرهای کردستان بە جای نمی رسد و غیر از رسوائی و درماندگی چیز بە خصوصی نصیبش نمی شود. مردم کردستان در سخت شرایط از فرزندان مبارز خود حمایت کردە و نمونە بارز آن دعوت حزب دمکرات و سایر احزاب از مردم کردستان برای اعتصاب عمومی و تعطیل نمودن بازار بە خاطر شهید نمودن فرزاد کمانگر و همراهانش و سالگرد ترور زندە یاد شهید دکتر قاسملو. مردم کردستان این بار هم زندانیان سیاسی را تنها نخواهند گذاشت .