هۆنراوە بۆ منداڵان. رێـوی. رەزا شـوان

نـزیــک گـونـــدێکی کورســـــتان
شـەوێـــکی تـاریــــکی زســـــتان
* * * *

رێـویيـەک هـات ، بە مـاتە مــات
ویستی مریشکێ بگـرێ و بیـبات
* * * *
مـابـــووی بـگــات بـە کـــــولانـە
ســەری نـەگـــرت ئـەم پـيــــلانـە
* * * *
ســـەگـە بــــازە لـێـی دەرپــــەڕی
هـەڵـــــــــیـبـڕی و پـــێی دەوەڕی
* * * *
بـــــازە گــرتی و هـەڵـيشــــەپـان
رێـــوی دەگـــریـا و دەیــــزێــڕان
* * * *
تــۆبـە تــۆبـە ، هـەر ئـەمجـــارە
وازدەهـێــــــنـم لـــەم رەفـتـــــارە
* * * *
رێـــوی تــۆبـە تــۆبـەت درۆیـــە
فـێـڵــبـاز كـێ بــڕوای بـە تـۆیـــە
* * * *
ئیـتـر ئـەو رێـویـیـە بـەدفــــــەڕە
نـەهــــــــــاتـەوە بــۆ دەڤـــــــەرە

نەرویـج : ٢٠١٩